Реферат Формування кошторисів підрозділів


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Формування кошторисів підрозділів

еферат на тему:

ФОРМУВАННЯ КОШТОРИСІВ ПІДРОЗДІЛІВ

Основною формою планування витрат підрозділів як центрів відповідальності є складання їх кошторисів. Кошторис охоплює всі витрати підрозділу на виробництво продукції (надання по­слуг) за плановий період незалежно від ступеня її готовності. У підрозділах з коротким виробничим циклом виготовлення про­дукції кошторис і виробнича собівартість кінцевої продукції за певний період, як правило, збігаються. Якщо виробничий цикл тривалий і змінюються залишки незавершеного виробництва на початок і кінець планового періоду, такої відповідності немає.

Кошториси підрозділів виконують такі важливі функції, як ор­ганізуюча, контролююча і стимулююча. Організуюча функція ко­шторису полягає в тому, що, маючи встановлену планову величи­ну витрат, працівник, відповідальний за їх рівень, намагається дотримуватись чинного регламенту і норм використання ресурсів. Кошториси підрозділів дають змогу контролювати роботу праців­ників, відповідальних, за рівень витрат. Це здійснюється порівнян­ням фактичних витрат з плановими, передбаченими в кошторисах. Відхилення аналізуються, що є основою для реалізації стимулюю­чої функції щодо працівників, які впливають на величину витрат і відповідають за неї. Стимулювання здійснюється через відпові­дальність за необгрунтовані витрати і заохочення в їх зниженні.

Кошторис складають на основі виробничої програми підрозді­лу та відповідної нормативної бази, а також цін і тарифів на ре­сурси. Структурно він може будуватися за статтями й елемента­ми витрат.

Таблиця 1

КОШТОРИС ЦЕХУ НА 200_ р., тис. грн.

Стаття витрат


План

нарік

У тому числі по кварталах

тому чиє

лі по кварта

дах

I II III IV
Матеріали (за вирахуванням відходів) 318,00 79,00 79,80 779,80 79,90
Куповані вироби і напівфаб­рикати 226,50 56,20 56,50 56,80 57,00
Паливо й енергія на техноло­гічні потреби 16,30 4,00 4,00 4,10 4,20
Основна заробітна плата ви­робничих робітників 180,00 45,00 45,00 45,00 45,00
Додаткова заробітна плата виробничих робітників 17,00 4,25 4,25 4,25 4,25
Відрахування на соціальні за­ходи 73,90 18,40 18,50 18,50 18,50
Загальновиробничі витрати 374,30 93,10 93,40 93,50 94,30
У тому числі: витрати на утримання і екс­плуатацію машин та устат­кування 238,20 59,10 59,40 59,50 60,20
витрати на організацію і уп­равління виробництвом 136,10 34,00 34,00 34,00 34,10
Втрати від браку (у звіті) - - - - -
Разом 1206,0 299,95 300,95 301,95 303,15

Кожний із цих аспектів побудови кошторису має свої позити­вні сторони і призначення. Постатейний кошторис дає змогу узгодити його з кошторисом непрямих витрат (загальновиробничими витратами), а також калькуляціями на окремі вироби підро­зділу. Побудова його за елементами витрат показує їх ресурсну структуру, матеріале-, зарплато- і капіталомісткість виробництва і, що важливо, дає змогу чіткіше ув'язати витрати підрозділу (цеху) в цілому з витратами його структурних одиниць (дільниць, робочих місць), оскільки останнім плануються лише окремі їх елементи. На практиці для центрів відповідальності високого рі­вня домінує постатейна структура кошторисів. Такий кошторис цеху показано в табл. 6.1. Шахматна форма кошторису, у якій витрати групуються постатейно і поелементно, є більш інформа­тивною, вона подана в табл. 6.2. На її основі досить легко розпо­ділити всі витрати на змінні та постійні, що є необхідною умовою "адання кошторису властивості гнучкості при поваріантних об­численнях і визначенні планових витрат на фактичний обсяг ви­робництва. Коротко зупинимось на методиці обчислення кошто­рису за статтями, наведеними в таблицях 1 і 2.

Таблиця.2

КОШТОРИС ЦЕХУ НА 200_ р. ЗА СТАТТЯМИ Й ЕЛЕМЕНТАМИ ВИТРАТ, тис. грн.


Стаття витрат

Елементи витрат

Елеме

НТИ ВИТ]

зат


Основні матеріали Куповані вироби і напівфабрикати Допоміжні матеріали Паливо та енергія Зарплата Відрахування на соціальні заходи Амортизаційні відрахування Післуги інших підрозділів Разом
Матеріали (за вирахуванням відходів 280,00 38,00 318,00
Куповані вироби і напівфабрикати 226,50 226,50
Паливо та енергія на технологічні потреби 16,30 16,30
Основна заробітна плата виробничих робітників 180,00 180,00
Додаткова заробітна плата виробничих робіт­ників 17,00 17,00
Відрахування на соціальні заходи 73,90 73,90
Загальновиробничі витрати 46,00 86,80 116,00 43,50 22,30 59,70 374,30
Втрати від браку (у звіті)
Разом 280,00 226,50 84,00 103,10 313,00 117,40 22,30 59,70 1206,0
У тому числі витрати змінні 280,00 226,50 56,00 71,30 197,0 73,90 24,40 929,10
постійні 28,00 31,80 116,0 43,50 22,30 35,30 276,90

Матеріали (за вирахуванням відходів). До статті заносяться витрати на матеріали, що утворюють основу виготовлюваної продукції (основні матеріали), а також на матеріали допоміжного призначення(допоміжні матеріали), які можна прямо віднести на окремі вироби (кріпильні матеріали, фарби, формувальні матеріали, хімікати для гальванічного покриття та ін.). витрати обчислюються на основі встановлених норм, цін на матеріали і виробничої програми. Крім ціни придбання матеріалів, ураховуються транспортно-заготівельні витрати (комісійні виплати заготівельним організаціям, плата за вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування та ін.). слід мати на увазі, що до транспортно-заготівельних витрат не належать витрати на утримання відділу матеріального постачання, складів матеріалів і постійних складських робітників. У вітчизняній практиці їх відносили до загальногосподарських витрат. З 2000 р. вони належить до витрат періоду у складі адміністративних витрат.

Від вартості матеріалів віднімаються відходи за ціною їх можливого використання чи продажу. Отже, витрати на матеріали обчислюються за формулою:

(1)

де См – витрати на матеріали певного виду, грн.;

n – кількість найменувань виготовлюваної продукції;

Ni – випуск (запуск) виробів і-го найменування в плановому періоді у натуральному виразі;

Нмі – норма витрат матеріалу на одиницю і-го виробу у натуральному виразі;

Цм- ціна одиниці матеріалу,грн.;

Рт-частка транспортно-заготівельних витрат у вартості купованих матеріалів, % (якщо вони не враховані у внутрішній ціні на матеріали);

Ві-кількість зворотних відходів з усієї сукупності і-х виробів у натуральному виразі;

Цв-ціна одиницівідходів, грн.

Обчислені величини См підсомовуються за всіма видами матеріалів і остаточно визначаютьсяза даною статею.

Куповані вироби і напівфабрикати. Купованими вважаються вироби, що купуються для укомплектування виготовлюваної продукції і потребують витрат на їх установку чи складання (двигуни,різні прилади, механізми тощо). Куповані напівфабрикати – це вироби, які додатково обробляються на підприємстві (штампуван­ня, відливки деталей, поковки та ін.). Сюди ще можуть зарахову­ватися виробничі послуги сторонніх підприємств, які стосуються конкретних виробів і можуть бути прямо на них віднесені.

Витрати за цією статтею обчислюються аналогічно витратам на матеріали згідно з нормами і цінами з урахуванням транспорт­но-заготівельних витрат. Вартість виробничих послуг сторонніх підприємств визначається за договірною ціною на виконані роботи.

Слід мати на увазі, що за напівфабрикатного методу обліку, що відповідає умовам внутрішніх ринкових відносин, матеріальні витрати доповнюються ще однією статтею аналогічного зміс­ту— напівфабрикати власного виробництва підприємства. Ви­трати за цією статтею обчислюються за встановленими внутріш­німи цінами.

Паливо та енергія на технологічні потреби. До статті вклю­чають витрати палива та енергії на безпосереднє виконання тех­нологічних процесів: палива для плавильних агрегатів у ливар­них цехах, нагріву металу в прокатних, ковальських цехах; ви­пробувань виробів, передбачених технологічним процесом (тур­бін, двигунів та ін.); електроенергії для електропечей, електрохі­мічних, гальванічних процесів, сушіння тощо.

Витрати на паливо та енергію технологічного призначення об­числюються аналогічно попереднім статтям, тобто за нормами ви­трат і встановленими цінами (тарифів). Коли ці витрати займають незначну частку в загальних витратах або коли відсутня належна нормативна база, їх включають у кошторис загальновиробничих витрат як витрати на утримання й експлуатацію машин та устатку­вання, переводячи таким чином у категорію непрямих витрат.

Основна заробітна плата виробничих робітників. Стаття включає оплату праці робітників, безпосередньо зайнятих виго­товленням основної продукції. Вона складається з відрядної та почасової заробітної плати згідно з установленими розцінками та тарифними ставками (посадовими окладами)

(2)

де Св.з — витрати на відрядну заробітну плату основних вироб­ничих робітників, грн.;


СкачатиСкачати:Формування кошторисів підрозділів


Схожі реферати:
 • Надзвичайні ситуації воєнного характеру (реферат)
 • Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості (реферат)
 • РПС. Проблеми охорони навколишнього середовища в Україні (курсова)
 • Поняття передового педагогічного досвіду (реферат)
 • Банки та їх роль в економіці
 • Необхідність та сутність фінансів (шпаргалка)
 • Акціонерне товариство (реферат)
 • Гігієна праці медичних працівників (реферат)
 • Систематизація і механізм функціонування (реферат)
 • Ліки від простуди (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032721