Реферат Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств (дипломна)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Методичні основи формування перспективного товарного асортим

ДИПЛОМНА РОБОТА

Тема: Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

ЗМІСТ

Вступ........3

І. Теоретико-методологічні основи формування товарного асортименту підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки........5

1.1. Економічна сутність та види товарного асортименту........5

Глибина........7

1.2. Перспективний товарний асортимент як складова частина економічної стратегії підприємства 9

1.3. Методичні підходи щодо формування перспективного товарного асортименту 15

ІІ. Аналітична оцінка базового товарного асортименту та обгрунтування механізму його формування на перспективу........28

2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства-об’єкту дослідження........28

2.2. Аналіз результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства........41

2.3. Аналіз існуючого товарного асортименту підприємства........47

2.4. Обгрунтування механізму формування перспективного товарного асортименту підприємства 53

Заключення........62

Список використаної літератури........64

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………….67

Вступ

Порівняно нещодавно на Україні, та і в інших колишніх державах соцтабору, діяла командно-адміністративна система господарювання. Підприємства знаходились в прямому підпорядкуванні відповідних міністерств і відомств. В порядку наказу підприємства одержували контрольні цифри для укладання своїх планів по випуску продукції, собівартості продукції, використання фінансів. Керівництво підприємства чітко знало, які види продукції та в якому обсязі будуть випускатися найближчим часом. Аналогічно здійснювалося і матеріально-технічне забезпечення та збут продукції. Заздалегідь були відомі постачальники сировини і матеріалів, споживачі готової продукції.

Актуальність даного дослідження визначається тим, що в умовах ринкової економіки цілеспрямоване формування перспективного товарного асортименту підприємства є одним їз засобів підвищення конкурентоспроможності підприємства.

В нинішній час, в умовах ринкової економіки, підприємства отримали можливість самостійно формувати свою економічну стратегію, тобто знайти відповіді на наступні питання: які види продукції виробляти, в якій кількості, як і якими засобами, для кого і коли виробляти. Однією з основних задач є формування товарного асортименту продукції. Підприємство повинно мати перелік певних номенклатурних позицій продукції, що користуються потенційним попитом на ринку і забезпечать виживання підприємства в довгостроковому періоді.

Мету даного дослідження полягає в розгляді методологічних основ та практичних аспектів побудови товарного асортименту підприємства..

Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:

 • розгляд понять номенклатури та асортименту;
 • характеристика видів асортименту;
 • розгляд поняття перспективного товарного асортименту як складової частини економічної стратегії підприємства;
 • визначення методів формування товарного асортименту та засобів його розширення, на основі даних, отриманих на підприємстві-об’єкті дослідження;
 • здійснення оцінки базового товарного асортименту підприємства та внесення пропозицій щодо формування перспективного товарного асортименту.

В якості об’єкту дослідження виступає київське Відкрите Акціонерне Товариство “Електроприлад”. В результаті політичних і економічних змін в державі підприємство отримало господарську самостійність і розпочало формування свого портфеля замовлень на випуск продукції на власний розсуд.

Теоретико-методологічною основою даного дослідження є положення сучасної економічної теорії, що відноситься до формування перспективного товарного асортименту підприємства. В ході дослідження вивчено та узагальнено вітчизняні та закордонні літературні джерела з питань, що стосуються методів формування перспективного товарного асортименту та засобів його розширення, а також данні статистичної звітності підприємства-об’єкта дослідження.

Структура роботи складається з вступу, двох розділів, заключення, списку літератури та додатків.

У вступній частині визначені актуальність дослідження, його мета та задачі, об’єкт дослідження, методологічна та інформаційна база.

В першому розділі розкрита суть понять номенклатури та асортименту, визначені методи формування перспективного товарного асортименту підприємства.

В другому розділі на основі даних по підприємству-об’єкту дослідження показано механізм формування перспективного товарного асортименту підприємства.

В заключенні сформульовано основні результати дослідження, узагальнено висновки та пропозиції.

І. Теоретико-методологічні основи формування товарного асортименту підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки

1.1. Економічна сутність та види товарного асортименту

Будь-яке підприємство, що виробляє яку-небудь продукцію або надає послуги, має свою номенклатуру продукції та свій асортимент.

Номенклатура продукції - це перелік найменувань виробів, завдання по випуску яких міститься в плані виробництва продукції.

Асортимент - це сукупність різновидів продукції за марками, найменуваннями, розмірами, типами, сортами, що відрізняються відповідними техніко-економічними показниками.

Асортиментна політика – система заходів, по визначенню переліку товарних груп, які мають найбільшу перевагу для успішної діяльності на ринку, і які забезпечують економічну ефективність діяльності підприємства в цілому.[5, с. 75]

Основними задачами асортиментної політики є:

 1. Задоволення потреб споживачів;
 2. Завоювання нових покупців;
 3. Оптимізація фінансових результатів підприємства;

Отже, - задоволення потреб споживачів. Потреба споживачів - величина змінна. Вона залежить від цілого комплексу факторів, які впливають на неї. Це і соціальний статус, і рівень доходів населення, очікування, і навіть смаки, які є різні у кожної людини. Отже, підходити до розробки асортименту і номенклатури продукції чи послуг також потрібно комплексно і всебічно, з урахуванням всіх вище перерахованих факторів. Підприємство нездатне задовольняти потреби усіх верств населення одночасно. Виходячи на ринок, воно обирає сегмент господарювання і тим самим обирає контингент споживачів, який має свої особливості. Асортимент і номенклатуру потрібно розробляти з максимальним врахуванням цих особливостей, і навіть більше того. Це дасть можливість розширити ринки збуту і завоювати нових покупців. Завоювання нових покупців можливе лише у випадку стійкої позиції підприємства на ринку, досконалої рекламної кампанії та гарної репутації, і, звичайно, можливості задовольнити потреби нових споживачів. Ефективне впровадження і здійснення політики завоювання нових покупців неодмінно сприятиме подальшій стабілізації позиції підприємства на ринку і призведе до оптимізація фінансових результатів діяльності.

В глобальному плані - асортимент є одним з вихідних і найважливіших пунктів здійснення ефективної діяльності підприємства, і вміла та розумна його розробка є однією із запорук успіху.

Номенклатури продукції розрізняються по ширині охоплення (кількості різних категорій товарів) і ємності (кількості товарів в кожній категорії).

Підприємство, що випускає електроприлади та товари народного вжитку, має широку і і ємну номенклатуру виробів.


СкачатиСкачати:Методичні основи формування перспективного товарного асортим


Схожі реферати:
 • БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ У МАКРОЕКОНОМІЧНІЙ СТАБІЛІЗАЦІЇ Центральне місце у фінансовій системі кожної країни посідає державний бюджет основний загальнодержавний фонд централізованих коштів, що його
 • Етичні норми та цінності науки (реферат)
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Особливості профорієнтаційної роботи в умовах профільного навчання ЗМІСТ Вступ 1. Сутність і структура професійної орієнтаці
 • Надзвичайні ситуації воєнного часу(реферат)
 • ПРЕТЕНЗІЯјИЇ "ПРЕТЕНЗІЯ"ј щодо стягнення штрафу за поставку некомплектної продукції, її вартостіјИЇ "щодо стягнення штрафу за поставку некомплектної продукції, її вартості"ј Сума
 • Зовнішньоекономічна діяльність, як об'єкт бухгалтерського обліку(реферат)
 • Відображення філософсько-лінгвістичної концепції Толкіна у "Чоловічку з Місяця" (реферат)
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу Українська та зарубіжна культура на тему: Творчість Т.Г.Шевченка ПЛАН Вступ 1. Шевченко як засновник нової украї
 • Організаційно-економічні аспекти бюджетування у вищих навчальних закладах   Трансформація економічного механізму функціонування вищої школи
 • “Технологічні і виробничі процеси. Параметри технологічних процесів” Технологічні і виробничі про
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.043548