Реферат Курсова робота з менеджменту Менеджмент інновацій План Вступ. Інноваційна організація. Дивізональна організаційна структура. Матри


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Курсова робота з менеджменту Менеджмент інновацій План Вступ

Курсова робота з менеджменту

Менеджмент інновацій

План

 1. Вступ.
 2. Інноваційна організація.
 3. Дивізональна організаційна структура.
 4. Матрична організаційна структура.
 5. Едхократична підприємницька структура.
 6. Рівні у менеджменті.
 7. Висновок.
 8. Література.

Вступ

Процес менеджменту інновацій в умовах прискорення темпів на­уково-технологічного прогресу вимагає від організаційних структур здатності до швидкого упорядкування і гнучкої адаптації.

Нові методи швидкої й ефективної реалізації інноваційних за­вдань, новий зміст виробничої діяльності, нові вимоги до ресурсно­го забезпечення визначають нетрадиційний підхід до організаційно­го проектування.

У даний час є досить багато публікацій про нові організаційні форми комерційних організацій. Найбільш повно дану тему розгля­нув професор Виханський О.Р. у роботі [2]. Однак конкретних науко­во-методичних рекомендацій з організаційного проектування інно­ваційних організацій (підрозділів), включаючи технологічні, дотепер запропоновано не було, що є наслідком слабко розвинутої практики створення і функціонування подібних організацій в умовах сучасної економіки Росії і неможливості прямого переносу досвіду в цій га­лузі високорозвинених країн світу.

Разом з тим наявні розробки в розглянутій галузі дозволяють сформулювати підхід до нових організаційних структур інно­ваційних організацій.

Основні недоліки традиційних організаційних структур в умовах впровадження інновацій: нерухомість, їхнє зациклення на передбаче­них обов'язках персоналу, нездатність реагувати на вимоги нефор­мального менеджменту.

Інноваційна організація являє собою досить складну техніко-економічну і соціальну систему, що відображає її індивідуальність і спе­цифіку. Описати цю систему можливо при визначенні характеру взаємодії на кожнім з її рівнів: "організація — зовнішнє середовище", "підрозділ — підрозділ" ("група — група"), “індивід — організація”.

Способи взаємодії розглянутих рівнів характеризують систему і дозволяють визначити, наскільки ефективно вона функціонує із зовнішнім середовищем і всередині організації.

В інноваційній організації взаємодія на рівні "організація — зов­нішнє середовище" здійснюється за допомогою органічного підходу. Взаємодія на рівні "підрозділ — підрозділ" ("група — група") реалі­зується різними типами департаментизації в традиційних організа­ційних структурах менеджменту — дивізіональних і матричних, а також у цільових творчих колективах (ЦТК). На рівні “індивід— організація” взаємодія носить індивідуалістичний характер.

Органічний підхід до проектування організації характеризується:

• слабким чи помірним використанням формальних, правій і процедур;

• децентралізацією й участю персоналу в прийнятті рішень;

• широко обумовленою відповідальністю в роботі:

• гнучкістю структури влади і невеликою кількістю рівнів ієрархії.

Цей підхід демонструє свою-ефективність в умовах, коли використовуються високі технології і наявне складне і динамічне зовнішнє оточення. Органічний підхід дозволяє організації краще взаємодіяти з новим оточенням, швидше адаптуватися до змін, тобто бути більш гнучкою. При органічному підході в силу відсутності ясних оцінок і стандартів фахівцем більше рухає самомотивація і внутрішня вина­города, ніж чітко розроблена система формального контролю.

Дивізіональна організаційна структура менеджменту знаходить застосування головним чином у великих промислових організаціях, що. використовуючи бюрократичні методи менеджменту, поступово втрачають свою гнучкість, мобільність і працюють за інерцією. Ви­користання дивізіональних структур менеджменту технологічними і продуктовими інноваціями дозволяє створити в рамках цілого від­носно невеликі і досить економічно самостійні підрозділи. Дивізіональні структури частіше використовуються для досягнення високо­го ступеня гнучкості виробничої системи при проведенні інтенсивної інноваційної політики.

Характерною рисою дивізіональної структури є створення влас­них функціональних органів менеджменту в рамках кожного щодо самостійної організаційної ланки.

Дивізіональна організаційна структура менеджменту виростає з департаментизації. що націлена на визначений кінцевий результат: продукт, споживач, ринок, прибуток. Дана структура використовуєть­ся в умовах багатопродуктового виробництва.

До основних недоліків дивізіональної організаційної структури менеджменту відносять:

• ріст управлінського апарат}- і. як наслідок, збільшення накладних, витрат;

• поява конфліктів між підрозділами через розподіл фінансових і матеріально-технічних ресурсів:

• складності з кар'єрою поза підрозділом.

Зазначені недоліки дивізіональних організаційних структур ме­неджмент} переборюються в організаціях, побудованих з використанням матричних організаційних структур менеджменту:

• менеджмент програми,

• цільові творчі групи (колективи).

• постійні комплексні групи.

Дана структура вимагає органічного підходу до її проектування, що забезпечує необхідні умови для розробки горизонтальних, нефор­мальних і непрямих зв'язків. В основі матричних структур лежать два. типи програмно-цільових структур:

• централізований (програмно-лінійний) тип;

• координаційний тип.

Програмно-цільові організаційні структури централізованого типу характеризуються повним підпорядкуванням всіх учасників програми єдиному органу лінійного керівництва. Даний орган має, великі повноваження в галузі прийняття рішень і забезпечує доклад­ний централізований менеджмент робіт із програми і контроль над їх виконанням.

Цей тип структури характеризується високим рівнем організова­ності передбачуваних видів діяльності і чітким однозначним розпо­ділом відповідальності за ефективність програми і його своєчасну реалізацію.

Застосування централізованого типу програмно-цільових струк­тур має переваги при реалізації окремих великих програм, як прави­ло, більш широкого масштабу, ніж в окремій організації. Наприклад, програми розвитку космічних досліджень, створення нових поколінь ЕОМ і т.п. У цих випадках формуються самостійні функціональні й обслуговуючі підрозділи для кожної програми.

Програмно-цільові організаційні структури координаційного ти­пу звичайно виникають у рамках лінійно-функціональних структур. Для них характерне створення і раціональне включення в лінійно-функціональну структуру координаційних органів менеджменту.

Основне завдання органів координаційного типу полягає у вико­ристанні горизонтальних зв'язків кооперації різних підрозділів і уз­годженні їхньої діяльності в процесі розподілу і використання ресур­сів для виконання робіт, включених у різні інноваційні програми.

Гнучкість програмно-цільових структур координаційного типу залежить від здатності менеджерів створювати і використовувати інформаційні зв'язки (комунікації) між координатором і колективами підрозділів, що беруть участь у здійсненні інноваційних програм.

Головною умовою успішного функціонування програмно-цільо­вих структур менеджменту в організації є підготовка менеджерів.

Мистецтво управляти полягає, насамперед, в умінні скликати координаційну систему менеджменту, підібрати необхідний персо­нал і використовувати придатні методи роботи.

При виникненні великої кількості координаційних зв'язків ефек­тивним виявляється використання матричних організаційних струк­тур, що і с модифікацією програмно-цільових структур координацій­ного типу.


СкачатиСкачати:Курсова робота з менеджменту Менеджмент інновацій План Вступ


Схожі реферати:
 • Наша галактика (реферат)
 • Пристрій візуального відображення (ПВВ) (реферат)
 • Право. Судочинство та система покарань за Руською правдою (курсова)
 • Азербайджан (економіко-географічна х-ка) (реферат)
 • Малі олімпійські ігри Мета. Створити атмосферу свята. Ознайомити дітей з історією Олімпійських ігор; З культурою і тради
 • КУРСОВА РОБОТА ПО КОМЕРЦІЙНОМУ ПРАВУ по темі: "ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" ЗМІСТ:
 • ЮРІЙ НЕМИРИЧ – козацький полковник Народився він 1612 р., найімовірніше — у м-ку Черняхові на Житомирщи
 • Майнова відповідальність Для режиму цивільно-правової відповідальності епохи промислового капіталізму були характерні два принципи: відповідальн
 • Соціалізація особистості. Ефекти соціалізації План Вступ 1. Поняття про соціалізацію особистості, механ
 • Застережні заходи і перша допомога при отруєнні лізоформіном 3000 , дескозалом Лізоформін 3000 має бакетрецидні, ту
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.050478