Реферат Управління виробничими запасами (реферат)

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Управління виробничими запасами (реферат)

План.

 1. Управління виробничими запасами.
 2. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками.
 3. Інформаційне обслуговування, цілі і завдання.
 1. Управління виробничими запасами.

Своєчасне забезпечення в-ва матеріальними ресурсами, залежить від величини і комплектності виробничих запасів на складах підприємства.

Виробничі запаси – це засоби в-ва, які поступили на склади підприємства, але ще не вступивши в виробничий процес. Створення таких запасів дозволяє забезпечити відпуск матеріалів в цехи і на робочі місця у відповідності з вимогами технологічного процесу. Треба відмітити, що на створення запасів відвертається значна кількість матеріальних ресурсів.

Зменшення запасів скорочує розходи по їх утриманню, знижує витрати, прискорює обертання обігових коштів, що в кінцевому результаті підвищує прибуток і рентабельність в-ва. Тому дуже важливо оптимізувати величину запасів.

Управління виробничими запасами виконує слідуючі функції:

 • Розробка норм запасів по всій номенклатурі матеріалів, які використовуються на підприємстві
 • Правильне розміщення запасів на складах
 • Організація діючого оперативного контролю за рівнем запасів і прийняття мір для підтримки їх стану
 • Створення необхідної матеріальної бази для розміщення запасів і забезпечення кількісного і якісного зберігання

Нормування виробничих запасів – це визначення їх мінімального розміру по видах матеріальних ресурсів для безперебійного забезпечення в-ва. При нормуванні виробничих запасів спочатку визначається норма виробничих запасів в днях, а потім в натуральному і грошовому виразі.

Норма запасу в днях встановлюється на основі слідуючих даних:

 1. Знаходження матеріалів в дорозі (транспортний запас) визначається як різниця між часом проходу вантажу від поставщика до споживача і часом обороту платіжних документів Нтр
 2. Приймання, розвантаження, складування і аналіз якості поступивших матеріалів – підготовчий запас. Визначається на основі розрахункового або фактичного часу за звітний період, скоректованого з врахуванням організаційно-технічних міроприємств по механізації вантажно-розвантажувальних робіт Нп
 3. Технологічна підготовка матеріалів до в-ва – технологічний запас утворюється в тому випадку, якщо до початку в-ва потрібна попередня обробка матеріалу, визначається на основі нормативів часу для даних операцій Нт
 4. Перебування матеріалів на складі – поточний запас, який задовільняє поточну потребу в-ва, забезпечує ритмічну роботу між поставщиками. Визначається множенням середньодобової норми потреби в матеріалах на плановий інтервал між двома поставками Нпот
 5. Резерв на випадок перебоїв у забезпеченні і збільшенні випуску продукції (строковий або гарантійний запас). Характеризує відносну постійну величину і відновлюється після наступної норми матеріалів. Норматив страхового запасу визначається по інтервалу відставання поставок або фактичних даних про поступлення матеріалів Нс

Ндн = Нтр + Нп + Нт + Нпот + Нс

Норматив виробничих запасів в натуральному виразі по кожному виду матеріальних ресурсів визначається

Ннат = Ндн • Мдн

Мдн – одноденний розхід в натуральному виразі

Норматив у вартісному виразі або норматив власних обігових коштів на сировину, матеріали визначається

Нст = Нд • См = Ндн • Мдн • Ц

 1. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками.

Постачальна діяльність переплітається з іншими видими діяльності на підприємстві. Найбільше вона зв’язана з маркетиногом, плануванням і фінансами. Часом мета цих служб не співпадає з метою раціональної організації матеріального забезпечення.

У зв’язку з цим необхідно виділити спеціальну логістичну службу, яка би управляла матеріальними потоками починаючи від формування договірних відносин з поставщиками і закінчувати доставкою поставщику готової продукції.

Логістика – наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням і іншими матеріальними і нематеріальними операціями, які проводяться в процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, внутрізаводська переробка сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача у відповідності з інтересами і вимогами споживача, а також передача, зберігання і обробка відповідної інформації.

Мета логістичної системи – доставка матеріалів, виробів і товарів в задане місце, в потрібній кількості і асортименті.

Виділяють наступні елементи логістичної системи:

 • Закупка – підсистема, яка забезпечує поступлення матеріального потоку в логістичну систему
 • Склади – будівлі, споруди для зберігання матеріальних запасів
 • Запаси – запаси матеріалів, які дозволяють логістичній системі швидко реагувати на запит
 • Обслуговування в-ва – підсистема, яка занята обслуговуванням процесу в-ва
 • Транспорт – матеріально-технічна база і інфраструктура з допомогою яких здійснюється траспортування вантажів
 • Інформація – підсистема, яка забезпечує зв’язок і координацію всіх елементів логістичної системи
 • Кадри – персонал зайнятий виконанням логістичних операцій
 • Збут – підсистема, яка забезпечує вибуття матеріального потоку із логістичної системи

межі логістичної системи

– матеріальний потік

– потік фінансових засобів

На малюнку межі логістичної системи, які визначаються циклом в-ва.

Спочатку закуповується сировина, засоби в-ва, які поступають в логістичну систему у виді матеріального потоку, складуються і виходять з логістичної системи в споживання в обмін на фінанси.

Розрізняють матеріальні потоки:

 • зовнішні
 • внутрішні
 • вхідні
 • вихідні

Застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками дозволяє:

 • гнучко реагувати на швидкозмінність споживачів
 • скорочувати час між прибуттям сировини і матеріалів і поставкою товарів кінцевому споживачу
 • мінімізація товарних запасів
 • скорочення часу доставки товарів
 • прискорення процесу отримання інформації
 • підвищення рівня сервісу
 1. Інформаційне обслуговування, цілі і завдання.

Для успішної роботи на підприємстві необхідно, щоб відповідні підрозділи могли своєчасно отримувати чітку інформацію по таких джерелах:

• бухгалтерська статистична, оперативна, технічна звітність

• нормативні матеріали

• первинна технічна і технологічна документація

• дані спецспостережень і досліджень

• анкетні дані, тестування

Для проведення аналізу і виявлення резервів ці матеріали бажано використовувати комплексно.

В роботі по виявленню організаційних резервів приймають участь весь колектив і всі ланки управління.

Планово-економічний відділ – показники зв’язані з виконанням виробничої програми.

Виробничо-диспетчерський відділ – показники, які характеризують організацію виробничого процесу і його регулювання.

Відділ головного технолога – показники технічного рівня в-ва.

Відділ нової техніки – показники технічної підготовки в-ва.

Всю аналітичну роботу збирає і обробляє служба головного інженера і складає план вдосконалення організації в-ва.

СкачатиСкачати:Управління виробничими запасами (реферат)


Схожі реферати:
 • Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського (реферат)
 • Філософія Ф.Ніцше (реферат)
 • Продуктивність праці (реферат)
 • Транспортно-експедиторське обслуговування перевезень. План 1. Становлення і розвиток транспортно-експе
 • Шляхи зниження собіварстості (реферат)
 • Духовний вплив природи на людину (реферат)
 • Ринок цінних паперів: його суть і значення (курсова)
 • Правова охорона навколишнього природного середовища План Вступ Правова охорона навколишнього природно
 • Реферат з мовознавства Історико-соціальні аспекти поширення англійської мови у країнах світу Усього на нашій планеті існує понад 6000 живих мов П9С, з яких найбільш п
 • Про Наталку Полтавку i не тiльки про неї (за твором Iвана Котляревського "Наталка Полтавка") Якщо "Енеїда" I. Котляревсь
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.030814