Реферат Основні види податкової звітності (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Основні види податкової звітності (реферат)

Реферат на тему:

Основні види податкової звітності

У зв’язку із введенням в дію Законів України “Про оподаткування прибутку підприємств” і “Про податок на додану вартість”, окрім подання бухгалтерської звітності передбачено також подання податкової звітності. Формами такої звітності (з додатками) є:

- Декларація про прибуток підприємства.

- Податкова декларація податку на додану вартість.

Декларація про прибуток підприємства заповнюється у тисячах гривень з одним десятинним знаком. Дані, що наведені у декларації, повинні підтверджуватися первинними документами, даними бухгалтерського обліку, відповідати податковому обліку (звітності).

Декларація складається із вступної частини, схеми основних частин і сімнадцяти додатків. У вступній частині декларації відображається повна назва підприємства (згідно установчих документів), зареєстрованого в установленому порядку, форма власності (згідно якої зареєстроване підприємство, виходячи із закону України “Про власність”), ідентифікаційний код, назва органу, у відомстві якого знаходиться підприємство (якщо такий є), повний юридичний адрес і номер телефону платника податку.

Основні частини декларації зведені в одну таблицю наскрізною нумерацією рядків і призначені для розрахунку і відображення загальної суми зобов’язань платника із перерахування у бюджет податків. Більшість рядків декларації заповнюються на основі додатків. У цьому випадку після назви показника вказано, на основі якого додатку заповнюється даний рядок. Однак деякі рядки декларації заповнюються на основі даних бухгалтерського і податкового обліку; при цьому посилань на додатки немає.

Рядки додатків, у свою чергу, заповнюються на основі даних бухгалтерського і податкового обліку. Однак в деяких додатках, зокрема “О” і “П”, при підрахунку окремих показників використовуються безпосередньо дані рядків декларації.

Основна частина декларації і додатку має по чотири графи – код рядка. Коди рядків додатку складаються із двох розділених крапкою цифр, перша з яких

Декларація про прибуток підприємства

Форма звітності Квартальна
Термін подання Не пізніше 25 числа місяця, слідую чого за звітним кварталом.
Ким подається Платниками податку на прибуток підприємства, крім страховиків, банківських закладів і підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, для яких встановлені окремі форми декларацій.
Користувачі інформації Державні податкові органи.
Нормативна база Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” в редакції Закону України від 22.05.97р. №283/97-ВР (із змінами, внесеними Законами України від 19.09.97р. №535/97-ВР, від 04.11.97р. №607/97-ВР, від 18.11.97р. №639/97-ВР, від 30.12.97р. №793-97/ВР, від 10.02.98р. №98/98-ВР).

Декларація про прибуток підприємства, затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 21.01.98р. №37 (додаток).

Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджений наказом ДПА України від 21.01.98р. №37.

відповідає кодові рядка декларації.

Рядки декларації згруповані в сім умовних частин, в кожній з яких об’єднані однорідні показники:

  1. Рядки 1-11 – Валові доходи.
  2. Рядки 12-33 – Валові витрати.
  3. Рядки 34-35 – Суми амортизаційних відрахувань.
  4. Рядки 36-40 – Прибутки та збитки.
  5. Рядки 41-42 – Податкові зобов’язання.
  6. Рядки 43-45 – Податок на прибуток.
  7. Рядок 46 – Обов’язки платника по утриманню і перерахуванню в бюджет податку у джерела виплати.

В декларацію повинні вноситися всі передбачені у ній дані: У випадках відсутності в підприємстві яких-небудь даних, передбачених в Декларації, у відповідному рядку ставиться почерк.

Декларація заповнюється чорнилом, шариковою ручкою, за допомогою печатної машинки, принтера і інших засобів, які забезпечують зберігання цих даних на протязі встановленого терміну зберігання звітності.

В декларації не допускають будь-які підчистки, помарки, неоформлені належним чином виправлення. Виправлення помилок в декларації здійснюється з дотриманням Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженого Приказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року №88 із змінами та доповненнями.

Рядки декларації заповнюються на основі:

1. Показників додатків.

При цьому в графі 1 після назви показника вказується, на основі якого додатку заповнюється той чи інший рядок. Причому в деяких випадках дані просто переносяться із конкретного рядка додатка в конкретний рядок декларації. В інших випадках, скоріше чим заповнити рядок декларації, потрібно просумувати рядки того чи іншого додатка.

2. Безпосередньо показників бухгалтерського і податкового обліку.

Цих рядків більше усього у другій частині декларації. В них відображаються ті показники, які будуть використані податковими органами при відборі платників для документальної пробірки.

3. Сумування показників інших рядків Декларації.

Заповнення декларації починається з визначення валових доходів. Суми валових доходів відображаються в рядках .

Під валовими доходами розуміють загальну суму доходу платника податку від всіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) на протязі звітного періоду в грошовій, матеріальній чи нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.

У відповідності з даним визначенням валового доходу, доходи бувають отримані і нараховані. Поняття “отримані доходи” роз’яснень не потребує, оскільки ясно, що річ йде про грошові кошти, зараховані на банківські рахунки підприємства, оприбутковані у касі, про матеріальні цінності і нематеріальні активи, переданих у власність чи повне господарське ведення підприємства, про передані результати робіт, отримані послуги. Поняття ж “нараховані доходи”, потребують більш ширшого роз’яснення. “Нараховані доходи” – це суми, які ще не отримані підприємством, але їх величина вже відома. Такими доходами, згідно пункту 11.3 статті 11 Закону є:

   • вартість відвантажених товарів, результатів робіт (послуг);
   • вартість оприбуткованих товарів, результатів робіт (послуг) по бартерних договорах;
   • суми нарахованих по кредитно-депозитних договорах процентів (комісійні);
   • курсові валютні різниці;
   • капітальний дохід;
   • дохід при врегулюванні безнадійної і сумнівної заборгованості.

У відповідності з пунктом 7 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, підприємство може самостійно встановити порядок накопичення даних про валові доходи і валові витрати без записів в системі регістрів і рахунків бухгалтерського обліку із наступним використанням таких даних для складання податкової декларації.

Суми валових витрат записуються у рядках 12-33 декларації. Ці рядки заповнюються на основі відповідних показників, вказаних у відповідних додатках.

Наприклад, рядок 12 декларації заповнюється на основі даних додатку “Ж”.

В рядку 1 додатку “Ж” відображаються суми витрат, пов’язаних з придбанням матеріалів, сировини, комплектуючих частин і напівфабрикатів (окрім тих, які придбані у нерезидентів на території офшорних зон) як за національну, так і за іноземну валюту, за умови, що ці матеріальні цінності будуть використані у власній господарській діяльності і не підлягають наступному продажу. Ці суми підлягають включенню в число валових витрат при наявності відповідних відправних (супровідних) чи розрахункових документів, які підтверджують факт придбання цих матеріальних цінностей. Дані сум відображаються в цьому рядку без обліку ПДВ і акцизного збору.

В рядку 2 додатка “Ж” вказуються суми витрат, пов’язаних із придбанням матеріальних цінностей у нерезидентів в офшорних зонах. Суми таких витрат включаються в чисто валових витрат в розмірі 85% від вартості придбаних матеріалів.

При відсутності переліку офшорних зон даний рядок не заповнюється.

В рядку 3 додатку “Ж” відображаються витрати, пов’язані з придбанням матеріальних цінностей. Дані сум включаються в число валових витрат при умові, що договірна ціна по таких операціях не перевищує звичайної ціни; включення вказаних сум можливе при наявності відправних чи розрахункових документів.

Аналогічно заповнюються рядки 5, 6, 7 додатку “Ж”, де відображаються суми витрат, пов’язаних з придбанням товарів, а також рядки 9, 10, 11, це вказані витрати, пов’язані з оплатою вартості виконаних робіт, наданих послуг. При проведенні часткових поставок товарів (робіт, послуг) в рахунок балансу його операція по бартерному договору валові витрати виникають при здійсненні кожної поставки товарів (робіт, послуг). В рядку 12 додатку “Ж” вказується сума засобів чи майнових цінностей, наданих виконавцю довготермінових договорів у вигляді авансів (передоплат).

В рядку 13 додатку “Ж” відображається вартість об’єкта довготермінового контракту чи його частини, переданих на баланс замовника. Такі витрати відображаються у вигляді довготермінового договору (контракту).

Дані, отримані у результаті сумування рядків 1-3, 5-7, 9-13 додатку “Ж”, записуються у рядок 12 декларації.

Окрім додатку “Ж” до декларації додаються ще додатки “З”, “Л”, “К”, де також вказані суми валових витрат.

Ще однією формою податкової звітності є податкова декларація з податку на додану вартість. Основна характеристика цієї декларації наведено у табл. 1.3.

Подання податкової декларації з податку на додану вартість передбачено ст. 7 Закону України “Про податок на додану вартість”.

У відповідності із пунктом 7.7.2 статті 7 Закону України “Про податок на додану вартість” подання декларації здійснюється у терміни, які передбачені для сплати податку, тобто не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Звітний (податковий) період встановлюється у визначеному законодавством порядку, і може відповідати одному календарному місяцю чи одному календарному кварталу в залежності від обсягу операцій, які обкладаються податком, з продажу товарів (робіт, послуг) за попередній календарний рік.


СкачатиСкачати:Основні види податкової звітності (реферат)


Схожі реферати:
 • Профілактична дезінфекція, та її значення (реферат)
 • Поняття, види та сторони угод Угоди — це новий для трудового права України вид правових актів. Як чинни
 • Значення природоємності в економіці природокористування (реферат)
 • Вплив атомної енергії на здоров'я людини (реферат)
 • Економіка і управління інвестиціями. Економічний механізм управління ефективністю праці в будівництві (на матеріалах фірми "Івано-Франківськбуд") (дип
 • Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів (реферат)
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з психології ПЛАН Бар’єри спілкування. Сучасні теорії міжособових стосунків 1. Бар’єри спілкування Сп
 • Роль заступника директора по реалізації Концепції громадського виховання учнів (Матеріали семінару заступників директо
 • Облік і аудит. Ревізія та контроль заробітної плати (курсова)
 • Пам'ятки писемності (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.037314