Реферат Ринкова пропозиція та її еластичність (курсова)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Ринкова пропозиція та її еластичність (курсова)

КУРСОВА РОБОТА

з курсу: “Мікроекономіка”

на тему:

Ринкова пропозиція та її еластичність

План:

Вступ.

 1. Пропозиція та ринкова пропозиція, їх суть.
 2. Еластичність пропозиції, її економічний зміст та види.
 3. Визначники еластичності пропозиції.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

В умовах зробленої конкуренції на ринку постійно зустрічаються продавець і покупець, і в такий спосіб при їхньому зіткненні визначається ціна товару. При цьому враховуються витрати чи продавця виробника на виробництво, збереження, транспортування товару, цінність і корисність цього товару для споживача, а також багато інших факторів , щовпливають на ціну.

”Пропозиція” і “попит” — два найважливіших поняття економіки. Їх можна розглядати окремо, але на практиці це два нерозривних явища.

Як відомо, у ринковій економіці попит визначає пропозиція. Але це зовсім не виходить, що пропозиція менше по свому значенню, ніж попит. Його вивчення так само необхідне для правильного розуміння і рішення проблем, що встають перед економістами і менеджерами. Як поставити виробництво, щоб воно приносило максимальний прибуток? Як понизити витрати? Як створити план діяльності фірми на майбутнє? Що краще: продовжувати чи виробництво пора зупинити підприємство? Це дуже важливі питання, від рішення яких залежить доля підприємства зокрема і держави в цілому.

Теорія пропозиції, як говориться у великому економічному словнику, це теорія, заснована головним чином на теорії поводження виробників і аналізує те, яким чином фірма чи підприємці доставляють на ринок товари і послуги.

Оскільки ринок у нашій країні тільки розвивається, то дослідження попиту та пропозиції є дуже важливим при вивченні шляхів розвитку ринкової економіки в Україні. І дуже важливо навчитися застосовувати результати досліджень попиту та пропозиції на практиці. Без інформації про попит та пропозицію не може обійтися в наш час, практично, жодна фірма.

Підвищення ціни на товар приводить до зменшення попиту на нього і до збільшен­ня пропозиції цього товару. Зниження ціни має про­тилежний ефект: попит на товар зростає, а пропозиція його падає. Тобто попит і пропозиція змінюються зале­жно від зміни ціни.

Але в багатьох випадках урахування даної загальної закономірності недостатнє для вивчення економічних процесів, оскільки різні товари по-різному реагують на зміну ціни. Скажімо, якщо підняти ціну на сіль, то можна отримати значний додатковий дохід, бо попит на сіль дуже мало залежить від її ціни. З іншого боку, якщо підняти ціну квитків на футбольний матч, то можна мати збитки від різкого зменшення попиту на ці квитки.

Як визначити ступінь реагування попиту і пропозиції на зміну ціни? Щоб відповісти на це запитання, засто­совують поняття цінової еластичності попиту і пропози­ції.

Задача цієї роботи полягає в тому, щоб по можливості більш повно розкрити теми і проблеми, зв'язані з пропозицією, пояснити його основні закони і показати їхнє застосування на прикладах.

1. Пропозиція та ринкова пропозиція, їх суть

Пропозиція — це кількість товарів, яка перебуває на ринку або може бути туди доставлена. Вона визна­чається виробництвом, але не тотожна йому. Є випадки, коли і в урожайний рік "дари" сільського господарства відсутні на полицях магазинів. Закон пропозиції ствер­джує: чим вища ціна на товар, тим більша пропозиція товару, і навпаки. Отже, встановлюється прямо пропор­ційна залежність між ціною і величиною пропозиції. Звичайно, для виробника більш прибутковим е пропонувати товар за вищими цінами (за умови, що високі ціни гарантовано тривалі).

Основні поняття, пов'язані з пропозицією, значною мірою аналогічні поняттям, пов’язаним з попитом. Так, аналогічно до попиту ринкову про­позицію формує пропозиція благ окремими фірмами. Пропозиція окремої фірми визначається її виробничими можливостями, згідно з якими для кожної конкретної ціни фірма може запропонувати до продажу певні об­сяги блага. Тому пропозиція аналогічно до попиту також характеризується набором обсягів певного блага, які виробники (постачальники) бажають та можуть продати на ринку, і відповідних цін.

Ринкова пропозиція блага складається із суми обсягів блага, які окремі фірми можуть та хочуть запропонува­ти до продажу за кожної конкретної ціни.

Функція пропозиції — залежність обсягу пропозиції бла­га від його ціни.

Крива пропозиції — графічне відображення функції про­позиції.

На графіку крива про­позиції позначена буквою S (англ. suplly) і прямує знизу вгору, зліва направо.

Рух по кривій пропо­зиції (мал. 1) ілюструє прямо пропорційну залежність між зміною в ціні і зміною у величині про­позиції.

Отже, зміна ціни на товар веде до зміни вели­чини попиту на нього або до зміни величини пропозиції товару. Ринкова ціна показує, де саме ми перебуваємо на кривих попиту чи пропозиції.

Мал. 1 Крива пропозиції( Р – ціна, Q – к-сть товару, S – пропозиція)

Численні емпіричні спостережен­ня та теоретичні дослідження свід­чать про зростання обсягу пропо­зиції за зростання ціни. У цьому полягає важливий економічний за­кон — закон пропозиції.

Між ціною та кількістю пропонованого продукту існує пряма, або позитивна, залежність. Якщо ціна зростає, відповідно збільшується й величина пропозиції; якщо ціна знижується, то зменшується величина пропозиції. Цю залежність називають законом пропозиції.

Крива пропозиції показує, яку кількість товару виробники хотіли б продати залежно від цін на ринку. Крива йде вгору, оскільки в міру зростання ціни збільшуєтьсякількість компаній, що можуть і хочуть виробляти й продавати товар. Наприклад, за вищої ціни існуючі фірми за короткий час можуть збільшити виробництво товарів, найнявши додаткових робітників або змусивши своїх робітників працювати понадуроч­не (при цьому фірма має більші витрати), а у віддаленій перспективі — збільшивши розміри підприємства. Висока ціна також може привабити до ринку нові компанії, що через свою недосвідченість матимуть великі витрати; тому раніше вважали вихід на новий ринок (коли були нижчі ціни) економічно недоцільним.

Позначивши пропозицію через S, можна записати функціональну залежність:

S = f(p; q, c, x),

де p – ціна товару;

q – ціна на взаємозамінюванні та взаємодоповнювані товари;

с – затрати на виробництво;

х – інші фактори.

Крапка з комою між p і q означае різницю між впливом ціни (p) і всіх інших факторів (q, y, x) на пропозицію.

Зміна ціни веде до змі­ни тільки величини пропо­зиції. Відбувається рух по кривій S, яка не змінює свого положення (мал. 2).


СкачатиСкачати:Ринкова пропозиція та її еластичність (курсова)


Схожі реферати:
 • ІМБМ:Міжнародна економіка і менеджмент. Вдосконалення методів прийняття управлінських рішень (курсова)
 • РЕФЕРАТ на тему: Кримінальна політика і профілактика злочинів Як відомо, профілактика злочинності це багаторівнева система державних та громадськ
 • Методична розробка уроку англійської мови по темі "Охорона навколішнього середовища" (реферат)
 • КОНТРАКТ на виконання обов'язків (зазначити посаду) Місто " 199 р.
 • КОНТРОЛЬНО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА Тема: Розробка технологічного процесу розкрою заготовок з масивної деревини по виготовле
 • Leisure time and hobby(реферат)
 • Правові аспекти функціонування українсько-німецьких зв'язків.(реферат)
 • Поняття та сутність організації (реферат)
 • Контрольна робота з дисципліни: Правознавство
 • Тема: Етапи розвитку українознавства. План. Розвиток українознавства по етапах. Напрямки і форми українознавства. Літер
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.034328