Реферат Маржинальний дохід і порядок його визначення (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Маржинальний дохід і порядок його визначення (реферат)

Пошукова робота на тему:

Фірма в умовах монополії.

План

1. Монополія та умови функціонування монопольного ринку.

2. Ціна і випуск продукції в умовах чистої монополії.

3. Ринкова рівновага фірми монополіста у короткостроковому періоді.

4. Ринкова рівновага монополіста в довгостроковому періоді.

5. Монопольна і конкурентна рівновага. Соціальна ціна монополії.

6. Лімітуючи ціноутворення. Механізм цінової дискримінації.

7. Антимонопольне законодавство в світі та в Україні.

1.

Спектр ринкових структур досить широкий – від високо конкурентних ринків до ринків, на яких є лише один продавець — мо­нополія — або лише один покупець — монопсонія. За нерегульованої монополії наявна тенденція до завищення цін та обмеження обсягів виробництва. Нерегульована монопсонія призводить до встановлення занижених цін і купівлі менших обсягів продукції. Прикладом монополії є підприємства комунальних послуг, якими володіє дер­жава. Це електроенергетичні, газо- та водопровідні, телефонні компанії тощо. Монополія характеризується:

1) наявністю в галузі єдиної фірми — чистого, або абсолютного, монополіста;

2) відсутністю близьких замінників продукту монополіста. Покупець змуше­ний або платити встановлену ціну, або відмовитися від цього продукту;

3) наявністю бар'єрів для входження в ринок. Інші фірми не можуть увійти в

ринок, де панує монополія. Серед причин, що зумовлюють існування монополії, найвагомішими є такі:

• володіння основними видами сировини;

• патентні права;

• авторські права і товарні знаки.

Володіння основними видами сировини. Одна фірма може цілком контролювати постачання основного виду сировини, необхідного для виробництва продукту. Як на приклад, що ілюструє цю ситуацію, часто посилаються на довоєнну алюмінієву галузь у США. Для виробництва алюмінію потрібні боксити. Тоді усі бокситові шахти контролювалися Алюмінієвою компанією Америки (ALCOA). Завдяки цьому протягом тривалого часу ALCOA була єдиним виробником алюмінію.

Унікальні здібності або знання можуть також створити монополію. Талановиті співаки, художники, спортсмени володіють монополією на використання своїх послуг.

Комунальні підприємства надають населенню життєво важливі послуги, пе­реважно вони перебувають у власності приватних фірм і є монополістами. До ко­мунікацій належать електроенергія, газо- і водопостачання. Держава регулює діяльність цих галузей. Конкуренція тут могла б зашкодити суспільним інтересам.

Припустімо, що у районі функціонує кілька фірм із постачання електроенергії. Кожній фірмі потрібні були б власні лінії електропередач, електростанції тощо. Це призвело б до значних труднощів. Одночасно держава регулює використання комунальних послуг, визначає їхній обсяг і можливу ціну Держава бере на себе роль конкурента і через спеціальні комісії стежить за рівнем та обсягом послуг га­лузей комунальної сфери.

Патентні права. Фірма може стати монополістом, володіючи патентом на певний продукт або технологічний процес, що використовується під час вироб­ництва продукту.

Патент — це документ, який посвідчує авторство на винахід та виключне пра­во на його використання упродовж певного строку.

В Україні термін дії патенту на винахід — 20 років; на корисну модель — п'ять;

на промисловий зразок — 10 років. Патентну систему часто використовують у фармацевтичній промисловості, книгодрукуванні, звуковідеозаписі. Для розроб­лення придатної для патентування продукції потрібна науково-дослідницька робота.

Наприклад, Ірно Рубик, учитель архітектури і дизайну комерційної школи в Будапешті, володіє монополією на виробництво і продаж своєї головоломки "Кубик-рубик". Він продав ліцензію на виробництво і продаж знаменитої іграшки кільком фірмам.

Авторські права — це вид монополії, згідно з яким держава забезпечує авторам оригінальних творів виключне право на їх продаж чи використання. Авторське право чинне упродовж життя автора та ще 50 років після його смерті.

Товарні знаки — це спеціальні малюнки, назви чи символи, які представляють то­вар, послугу чи фірму. Конкурентам заборонено використовувати зареєстровані то­варні знаки чи подібні до них. Це роблять для того, щоб споживач міг легко відрізнити оригінал від підробки.

Монополіст контролює ціну, тобто диктує ціну ринкові. Причина цього оче­видна: він виробляє, а отже, й визначає загальну величину пропозиції. За наявно­го попиту на свій продукт монополіст може змінити ціну, маніпулюючи обсягом продукції. Відсутність конкурентів у монополії насамперед пояснюється на­явністю бар'єрів для входження у галузь нових фірм.

Монополія також виникає внаслідок того, що в деяких галузях будь-яку кількість продукції з найнижчими витратами виробляє саме одна фірма, а не дві. три чи більше. Таку монополію називають природною монополією. Це переважно підприємства комунальних послуг.

Інколи виникає ситуація, коли монополіст-продавець стикається з моно­полістом-покупцем. Таку монополію називають двосторонньою. Наприклад, лише одна фірма виробляє пластмасові пляшки, і лише одна фірма їх використовує.

2.

Ціну і випуск продукції в умовах чистої монополії можна досліджувати у короткостроковому та довгостроковому періодах. З'ясуємо ціну і випуск продукції у короткостроковому періоді.

Таблиця 22.5 Витрати, виторг і прибуток монополіста (у грн)

Випуск продукції, Q Ціна, Р Загальний виторг, TR Загальні витрати, TC Економічний прибуток, ±EP
3 100,0 300 610 -310
8 80,0 640 740 -100
15 74,0 1110 890 220
21 70,0 1470 1060 410
26 67,5 1755 1250 505
30 65,5 1965 1460 505
33 62,0 2046 1690 356
35 60,0 2100 1940 160

Максимізація прибутку монополіста у короткостроковому періоді

Щоб максимізувати прибуток, монополіст, як правило, вибере такі ціну і випуск продукції, за яких різниця між загальним виторгом та загальними витратами є найбільшою. Наприклад, користуючись таблицею, визначимо, що наш гіпотетичний монополіст вибере рівень виробництва між 26 і 30 одиницями за певний період часу при ціні між 65,5 і 67,5 гривні. На рисунку ця ситуація зображена графічно. На рівні виробництва між 26 і 30 одиницями, що максимізує прибуток, граничні витрати дорівнюють граничному виторгу.

Максимізація прибутку монополістів методом порівняння ТС і ТR.


СкачатиСкачати:Маржинальний дохід і порядок його визначення (реферат)


Схожі реферати:
 • РЕФЕРАТ на тему: “Цінності соціальної роботи і етика” ПЛАН Вступ 1. Цінності соціальної роботи 2. Етика та інші професій
 • Античне красномовство Красномовство має свою історію, без знання якої важко розраховувати на успіх, тим
 • Шляхи реалізації творчого потенціалу мистецтва писанкарства на уроках трудового навчання в початковій школі (реферат)
 • Статус конфікса у системі української мови У традиції українського мовознавства терміном конфікс (від. лат. ЧonЪЭxum узяте разом) називаєть
 • Взаємини Україна - Рада Європи (реферат)
 • Сценарій свята 60-річчя Великої Перемоги „Знов білим цвітом вкрилися сади, І знов прихо
 • Захисні споруди, укриття населення та їх характеристика (реферат)
 • Реферат з музики Загальні відомості про твір "Дніпро реве" та його авторів Великий хор на текст Василя Чайченка Дніпро реве" займає одне з
 • Вертеп хору "Вiрую" Персонажi (15 чол.): Звiздар, три Царi, три Пастушки, Ангел, Чорт, Смерть, Iрод,
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.040147