Реферат Міжнародне врегулювання принципів міжнародних комерційних договорів (Принципи УНІДРУА) ЗМІСТ


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Міжнародне врегулювання принципів міжнародних комерційних д

Реферат на тему:

Міжнародне врегулювання принципів міжнародних комерційних договорів (Принципи УНІДРУА)

ЗМІСТ

ВСТУП ......................................................................................................3

РОЗДІЛ І

Проблема вибору права країни для регулювання зовнішньоекономічних контрактів ........................................................4

  1. Права контрагентів у площині Закону України “Про ЗЕД” .....4

1.2 Цивільний Кодекс України – можливе рішення проблеми вибору норм права для їх застосування у зовнішньоекономічних контрактах ................................................................................................6

РОЗДІЛ ІІ

Принципи УНІДРУА, як збірник уніфікованих норм законодавства у галузі договірних відносин .....................................................................8

2.1 Загальний огляд Принципів УНІДРУА ...........................................8

2.2 Застосування Принципів УНІДРУА, як шлях досягнення згоди по контракту .............................................................................................9

ВИСНОВОК ...........................................................................................11

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ .......................................................................12

ВСТУП

При укладанні та виконанні зовнішньоторговельних угод постає питання щодо вибору права конкретної країни, яке має бути застосованим для регламентації цих правовідносин. За загальним правилом зазначене питання вирішується у контексті взаємо домовленості сторін, а у разі відсутності права країни, що підлягає застосуванню або відсутності згоди, - у судовому (арбітражному) порядку шляхом застосування відповідних колізійних норм, які вирішують питання щодо врегулювання правовідносин із іноземним контрагентом.

РОЗДІЛ І

Проблема вибору права країни для регулювання зовнішньоекономічних контрактів

  1. Права контрагентів у площині Закону України “Про ЗЕД”

Частиною восьмою статті 6 Закону УРСР від 16.04.91 № 959-ХІІ “Про зовнішньоекономічну діяльність” [1] закріплено, що права та обов'язки сторін зовнішньоекономічної угоди визначаються правом місця її укладення , якщо сторони не погодили інше. Проте місце укладення угоди визначається законами України.

А частиною дев'ятою статті 6 цього Закону встановлено, що права та обов'язки сторін зовнішньоекономічних договорів (контрактів) визначаються правом країни, обраної сторонами при укладенні договору (контракту) або в результаті подальшого погодження.

У зовнішньоторговельній угоді сторони також можуть зазначити, що до відносин контрагентів має застосовуватись право однієї із сторін контракту, або право іншої (третьої0 країни. Нормами міжнародного приватного права, тобто нормами національного права переважної більшості розвинених країн закріплюється, що сторонам дозволяється вибирати і застосовувати право за спільною домовленістю. Але законодавством деяких країн все ж встановлюються певні обмеження щодо такого вибору.

Комісією ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) розроблено так званий Правовий посібник (порадник) ЮНСІТРАЛ із зовнішньоторговельних угод, що має рекомендаційний характер, у якому, зокрема, наводяться положення щодо вибору права при укладанні зустрічних торговельних угод у міжнародній зовнішній торгівлі. Зазвичай, рекомендується вибирати право будь-якої конкретної країни та радиться при цьому звертати увагу на наступні фактори: обізнаність (можливість обізнаності) та доступність контрагентів до відповідної національної правової системи; потенціал цієї національної правової системи щодо врегулювання визначеного кола правових відносин, які випливають із зобов'язань; співвідношення імперативних та диспозитивних норм у регламентації даних зобов'язальних правовідносин; динамічність (консерватизм) обраної правової системи тощо.

Разом з тим слід зазначити, що як передбачено частиною десятою-п'ятнадцятою статті 6 закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” відповідно, за відсутності погодження між сторонами відносно права, яке має застосовуватись до зовнішньоекономічних контрактів, застосовується право країни, де заснована, має своє місце проживання або основне місце діяльності сторона, яка є: продавцем – у договорі купівлі-продажу; наймодавцем – у договорі майнового найму; ліцензіаром – у ліцензійному договорі про використання виключних або аналогічних прав; охоронцем – у договорі зберігання; комітентом - у договорі комісії; довірителем – у договорі доручення; перевізником – у договорі перевезення; експедитором – у договорі транспортно-експедиторського обслуговування; страхувальником – у договорі страхування; кредитором – у договорі кредитування; дарувальником – у договору дарування; поручителем – у договорі поруки; заставником – у договорі застави.

До зовнішньоекономічних договорів про виробниче співробітництво, спеціалізацію та кооперування, виконання будівельно-монтажних робіт застосовується право країни, де здійснюється така діяльність або де створюються передбачені договором результати, якщо сторони не погодили інше.

До зовнішньоекономічного контракту про створення спільного підприємства застосовується право країни, на території якої спільне підприємство створюється і офіційно реєструється.

До зовнішньоекономічного договору, укладеного на аукціоні, в результаті конкурсу або на біржі, застосовується право країни, на території якої проводиться аукціон, конкурс або знаходиться біржа.

До прав і обов'язків, за зовнішньоекономічними контрактами, не зазначеними у цій статті, застосовується право країни, де заснована чи має місце проживання або основне місце діяльності сторона, яка здійснює виконання такого контракту, що має вирішальне значення для його змісту.

При прийманні виконання за зовнішньоекономічним договором береться до уваги право місця проведення такого приймання, оскільки сторони не погодили інше.

1.2 Цивільний Кодекс України – можливе рішення проблеми вибору норм права для їх застосування у зовнішньоекономічних контрактах

Питанню вибору права країни, що застосовується до договору, присвячені положення параграфу 1 “Договірні зобов'язання” глави 111 “Колізійні норми зобов'язального права” нового Цивільного кодексу України. Так, по-перше, статтею 1586 Кодексу визначено, що сторони договору можуть вибрати право країни, що застосовується до договору, крім випадків, коли вибір права прямо заборонено законом. По-друге, статтею 1587 цього Кодексу розширено коло договорів, які регулюються із застосуванням права одного із учасників за відсутності їх (його) погодження відносно вибору права. За відсутності погодження сторін договору про вибір права, що підлягає застосуванню до цього договору, застосовується право країни, в якій має звичайне місце діяльності сторона, яка є: одержувач ренти – за договором ренти; відчужувачем – за договором довічного утримання; позикодавцем – за договором позички (безоплатного користування майном); підрядником – за договором підряду; довічним управителем – за договором довірчого управління майном; банком – за договором про банківській рахунок; фактором – за договором факторингу; правоволодарем – за договором франчайзингу; виконавцем – за договором про надання послуг.

Якщо зовнішньоекономічна угода укладається на аукціоні, в результаті конкурсу або на біржі, до нього застосовується право країни, на території якої проводяться аукціон, конкурс або перебуває біржа.

Статтею 1591 Цивільного Кодексу України робиться спроба щодо визначення сфери дії права, що застосовується до договору. Так, право, що застосовується до договору згідно із положеннями глави 111 кодексу, охоплює: дійсність договору; тлумачення договору; права та обов'язки сторін; виконання договору; наслідки невиконання або неналежного виконання договору; припинення дії договору; наслідки недійсності договору; передання вимоги та переведення боргу у зв'язку з договором.

Щодо способів та процедури виконання, а також заходів, які мають бути вжиті у разі неналежного виконання, крім права країни, що підлягає застосуванню, береться до уваги й право країни, в якій здійснюється виконання.

РОЗДІЛ ІІ

Принципи УНІДРУА, як збірник уніфікованих норм законодавства у галузі договірних відносин

2.1 Загальний огляд Принципів УНІДРУА

Фундаментальним чинником у регламентації правовідносин будь-якої галузі права, у тому числі зобов'язального права із іноземним елементом( у площині нашого дослідження: суспільні відносини у сфері зовнішньоторговельних відносин), є ж звичайно принципи права – загальні основи права, які відображають його підпорядкованість “велінням справедливості у тому вигляді, як остання розуміється у визначену епоху та у визначений момент” [3]. У цьому контексті заслуговують на увагу розроблені Міжнародним інститутом уніфікації приватного права (УНІДРУА) Принципи міжнародних комерційних договорів ( Principles of International Commercial Contracts) або, інакше кажучи, принципи УНІДРУА [4].

Зазначені принципи встановлюють загальні норми для міжнародних комерційних угод та підлягають застосуванню у випадку, коли контрагенти погодились про те, що їх угоди будуть регулюватися цими Принципами.

Принципи УНІДРУА можуть застосовуватися, коли контрагенти дійдуть згоди щодо регламентації зобов'язальних правовідносин “загальними принципами права”, “lex memoria” або аналогічними положеннями.

Принципи УНІДРУА можуть застосовуватися і для вирішення питання, яке виникає у випадку, коли не уявляється можливим визначити відповідну норму, яка підлягає застосуванню.

Крім того, зазначені Принципи можуть бути використані для тлумачення міжнародних уніфікованих правових документів та слугувати в якості моделі для національного законодавства.


СкачатиСкачати: Міжнародне врегулювання принципів міжнародних комерційних д


Схожі реферати:
 • Найдавніші земні цивілізації Найдавніші земні цивілізації зародилися в Центральній Азії. Культурна домінанта, що склалася тут, дала
 • Реферат на тему Важелі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Держава повинна забезпечити експортерам протекціоністський захист на всіх рівнях: юридич
 • До державної податкової інспекції
 • Соціально-економічна ефективність іноземних інвестицій в реаліях ринкової економіки До початку 90-х років в Україні категорії "інвес
 • Обов'язки секретаря (реферат)
 • Комп ютерні ігри на уроках фізики. Одним з перспективних шляхів впровадження нових інформаційних технологій у методику викладання фізики є застосув
 • Короткий історичний огляд взаємозв'язку музикантів-виконавців з авторським текстом (реферат)
 • Британський політик Клемент Еттлі.(реферат)
 • Діяльність уряду України в галузі екології (реферат)
 • СЦЕНАРІЙ ВИХОВНОГО ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ: “ОЙ ВЕСНО, ВЕСНЯНОЧКО” Тема: Ой весно весняночко Мета: Ознайомити дітей з весняними
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.063814