Реферат ЗЕД Шпаргалки з міжнародної економіки Міжнародна економіка: предмет та завдання курсу


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
ЗЕД Шпаргалки з міжнародної економіки Міжнародна економіка:

ЗЕД

Шпаргалки з міжнародної економіки

 1. Міжнародна економіка: предмет та завдання курсу
 2. Поняття міжнародної макроекономіки
 3. Поняття міжнародної мікроекономіки
 4. Вплив факторів виробництва на функціонування міжнародної економіки
 5. Виникнення і функціонування світового ринку
 6. Ринки: міжнародний, світовий, внутрішній, національний
 7. Світове господарство: основні риси та структура
 8. Сектори міжнародної економічної діяльності
 9. Міжнародний рух товарів
 10. Поняття експорту, імпорту, торгового сальдо
 11. Міжнародна торгівля: класичні теорії
 12. Міжнародна торгівля: альтернативні теорії
 13. Торгівля на основі ефекту масштабу
 14. Відмінність між товарами, що торгуються і неторгуються
 15. Основні положення теорії відповідності факторів виробництва
 16. Інструменти аналізу міжнародної торгівлі
 17. Поняття еластичності імпорту та експорту
 18. Типи економічного росту
 19. Поняття та види митних зборів
 20. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі
 21. Квотування та ліцензування
 22. Приховані методи торгової політика
 23. Торгівля послугами
 24. Державне регулювання міжнародної торгівлі послугами
 25. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі
 26. Фінансові методи торгової політики
 27. Міжнародні транспортні операції
 28. Міжнародний поділ праці: форми, види
 29. Міжнародна міграція робочої сили
 30. Види міжнародних економічних операцій
 31. Групи країн в міжнародній економіці
 32. Форми та види міжнародних корпорацій
 33. Міжнародний рух капіталу
 34. Прямі зарубіжні інвестиції: види, причини
 35. Міжнародна передача технологій
 36. Міжнародні економічні організації
 37. Сучасні тенденції розвитку міжнародної економіки
 38. Міжнародна економічна інтеграція: цілі та форми
 39. Етапи міжнародних інтеграційних процесів
 40. Основні тенденції розвитку міжнародної економічної інтеграції
 41. Митний союз: ціль створення, механізм діяльності
 42. Міжнародна організація: визначення, класифікація, механізм діяльності
 43. Економічні міжнародні організації
 44. Фінансові, урядові та неурядові міжнародні організації
 45. Спеціальні міжнародні організації
 46. Універсальні міжнародні організації
 47. Регіональні міжнародні організації
 48. Україно-російські організації
 49. Основні етапи розвитку Європейського Союзу
 50. Міжнародні організації країн СНД

(лектор к.е.н., доцент Войтко С. В.)

Питання з міжнародної економіки для груп УЕ, УК, УС

 1. Концепції розвитку структури міжнародної економіки
 2. Міжнародна мікро- та макроекономіка
 3. Функціональний поділ міжнародної економіки
 4. Класифікація країн в міжнародній економіці
 5. Світове господарство та світовий ринок
 6. ВВП, ВНП, ВНД, ЧНП
 7. Система національних рахунків
 8. Визначення і класифікація факторів виробництва
 9. Факторонасиченість та фактороінтенсивність
 10. Форми міжнародного поділу праці
 11. Міжнародна торгівля: поняття експорту, імпорту, торгового сальдо та торгового балансу
 12. Торгові і неторгові товари
 13. Меркантилізм
 14. Теорія абсолютних переваг
 15. Теорія відносних переваг
 16. Теорія співвідношення факторів виробництва
 17. Теорія ефекту масштабу
 18. Теорія розподілу прибутків від міжнародної торгівлі
 19. Теорія Хекшера-Оліна
 20. Теорія конкурентних переваг М.Портера
 21. Парадокс Леонтьєва як неокласична теорія міжнародної торгівлі
 22. Політика laissez faire
 23. Поняття альтернативної ціни
 24. Вплив транспортних витрат на формування цін в міжнародній торгівлі
 25. Умови торгівлі в контексті закону інтернаціональної вартості Дж. Міля
 26. Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі
 27. Тарифна ескалація
 28. Ефекти, які виникають при введенні/скасуванні мита
 29. Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі
 30. Квотування, ліцензування та контингентування в практиці міжнародної торгівлі
 31. Вільні економічні зони
 32. Офшорні зони та центри
 33. Зони преференційної торгівлі
 34. Міжнародна передача технологій: місце у сучасних міжнародних операціях
 35. Форми міжнародної передачі технологій
 36. Теоретичні моделі міжнародної передачі технології
 37. Захист інтелектуальної власності при міжнародній передачі технологій
 38. Ліцензування
 39. Нові технології та інкубатори на міжнародному ринку технологій
 40. Міжнародний ринок інжинірингових послуг
 41. Міжнародний консалтинг
 42. Державне регулювання трансферу технологій
 43. Економічна оцінка трансферу технологій
 44. Теорія технологічного розриву М.Познера
 45. Тенденції управління технологічним розвитком
 46. Обмеження трансферу технологій
 47. Міжнародна міграція трудових ресурсів
 48. Економічні причини міжнародної міграції робочої сили
 49. Особливості міжнародної міграції робочої сили
 50. Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили
 51. Види міжнародного руху робочої сили
 52. Наслідки міжнародної міграції робочої сили
 53. Транснаціональні корпорації
 54. Прямі та портфельні інвестиції
 55. Поділ компаній в залежності від частки капіталу інвестора-нерезидента
 56. Поняття приймаючої країни та країни базування
 57. Нерівномірність економічного розвитку країн і регіонів
 58. Валютні ресурси та їх класифікація
 59. Валютні курси та котирування
 60. Розрахункові види валютних курсів
 61. Резервні валюти у світовій валютній системі
 62. Міжнародні валютно-фінансові ринки
 63. Класифікація цінних паперів
 64. Міжнародний ринок фінансових дериватів
 65. Арбітраж на валютному ринку
 66. Типи угод на валютних ринках
 67. Основні форми міжнародних розрахунків
 68. Платіжний баланс
 69. Балансування статей платіжного балансу
 70. Інтервенція як інструмент валютної політики на валютному ринку
 71. Правило Вальраса
 72. СДР або спеціальні права запозичення
 73. Сутність та передумови міжнародної економічної інтеграції
 74. Мета міжнародної економічної інтеграції
 75. Етапи міжнародної економічної інтеграції
 76. Класифікація країн в міжнародній економіці
 77. Міжнародні організації та їх класифікація
 78. Міжнародні фінансові організації
 79. Міжнародний валютний фонд
 80. Міжнародний банк реконструкції та розвитку
 81. Європейські інтеграційні об’єднання
 82. Зона євро: проблеми і перспективи
 83. КАРІКОМ
 84. ОЧЕС
 85. СНД
 86. МЕРКОСУР
 87. НАФТА
 88. АСЕАН
 89. ГАТТ / ВТО
 90. ЮНІДО
 91. ЛАІ
 92. ОПЕК
 93. Глобалізація як складова світових інтеграційних процесів

Лектор

д.е.н., професор Герасимчук В. Г.

Лекція 1. Міжнародна економіка та світове господарство

 1. Курс “Міжнародна економіка”: предмет, об’єкт, мета, завдання та структура.
 2. Міжнародна економіка: визначення за різними джерелами, характерні риси та структура.
 3. Структура міжнародної економіки.
 4. Принципи систематизації країн в міжнародній економіці.

1. Курс “Міжнародна економіка”: предмет, об’єкт, мета, завдання та структура.

Курс “Міжнародна економіка

аналізує економічні відносини та дії економічних законів на міжнародному рівні, а також основи зовнішньо-торгівельної, валютно-кредитної та виробничо-інвестиційної політики.

Предмет курсуМіжнародна економіка

 • закономірності функціонування і розвитку у міжнародному масштабі ринкової системи організації господарського життя;
 • закономірності формування сукупного попиту та сукупної пропозиції на товари та фактори виробництва, що знаходяться у міжнародному обігу;
 • інструментарій аналізу і програмування відкритої національної економіки;
 • тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків і фінансових механізмів, що обслуговують функціонування міжнародної економіки;
 • інституціональна структура регулювання міжнародної економіки принципи її формування, тенденції розвитку і шляхи вдосконалення.

Об’єкт міжнародної економіки

Об’єктом вивчення міжнародної економіки є світове господарство, під яким розуміється сукупна система окремих країн, які приймають участь у міжнародному розподілі праці та пов’язані системою міжнародних економічних відносин.

Мета курсу

Викладання дисципліни “Міжнародна економіка” має за мету формування системи знань з міжнародної економіки, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної економічної діяльності.

Завдання курсу

розкрити на теоретичному рівні суть та форми сучасних міжнародних економічних відносин, формування системи знань з міжнародної економіки, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної економічної діяльності.

2. Міжнародна економіка: визначення за різними джерелами, характерні риси та структура.

Міжнародна економіка у вузькому розумінні

як складової теорії ринкової економіки, що вивчає закономірності взаємодії господарюючих суб’єктів різної державної приналежності в сфері міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та формування міжнародної економічної політики держав.

Міжнародна економіка у широкому розумінні

– це теорія, застосовувана для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу.

Міжнародна економіка (визначення за різними джерелами)

 • сукупність економік країн світу;
 • сукупність міжнародних економічних відносин;
 • органічна сукупність національних господарств та економічних взаємозв’язків між ними;
 • сукупність національних експортних потенціалів країн світу господарських взаємозв’язків між ними;
 • система економічних відносин, яка функціонує на національному та інтернаціональному рівнях у межах світового співтовариства;
 • теорія, що використовується для вивчення економіки сучасного взаємопов’язаного світу;
 • частина те­о­рії ри­н­ко­вої еко­но­мі­ки, яка ви­вчає за­ко­но­мі­р­но­с­ті вза­є­мо­дії го­с­по­дар­сь­ких су­б’єк­тів рі­з­них дер­жа­в­них на­ле­ж­но­с­тей в об­ла­с­ті між­на­ро­д­но­го об­мі­ну то­ва­ра­ми, ру­ху фа­к­то­рів ви­ро­б­ни­ц­т­ва, фі­нан­су­ван­ня і фо­р­му­ван­ня між­на­ро­д­ної еко­но­мі­ч­ної по­лі­ти­ки.

Риси міжнародної економіки:

 • розвинута сфера міжнародного обміну товарами на базі міжнародної торгівлі;
 • розвинута сфера міжнародного руху факторів виробництва (капітал, робоча сила, технології);
 • міжнародні форми виробництва на підприємствах, розміщених у декількох країнах (транснаціональні корпорації);
 • самостійна міжнародна фінансова сфера, що не пов’язана з обслуговуванням ні міжнародного руху товарів, ні руху факторів виробництва;
 • системи міжнаціональних і наднаціональних, міждержавних і недержавних механізмів міжнародного регулювання в цілях забезпечення збалансованості і стабільності економічного розвитку;
 • економічна політика держав, що випливає з принципів відкритої економіки.

Структура курсуМіжнародна економіка

 • Базові поняття і концепції, що лежать в основі міжнародної економіки, починаючи від міжнародного поділу праці та інших факторів виробництва, через світовий ринок і світове господарство до концепції міжнародної економіки.
 • Економічна політика держав, механізми державного регулювання економіки. Основні форми регулювання міжнародної економіки – державне регулювання зовнішньої торгівлі (тарифні та нетарифні методи), державне регулювання руху факторів виробництва (експорту-імпорту капіталу, робочої сили та технології), державне валютне і фінансове регулювання.
 • Форми міжнародних економічних відносин, в яких проявляється міжнародна економіка, включають міжнародну торгівлю товарами та послугами, міжнародний рух факторів виробництва, міжнародну торгівлю фінансовими інструментами, міжнародні розрахунки.
 • Діяльність міжнародних економічних і фінансових організацій, які створені для моніторингу і регулювання міжнародної економіки або окремих її елементів.

Суб’єкти міжнародної економіки:

організації, діяльність яких виходить за національні кордони: міжнародні організації; спільні підприємства; державні органи тощо.

Регулювання відносин між цими суб’єктами здійснюється:

- на національному рівні – державою,

- на регіональному – органами регіонального співробітництва,

- на глобальному – всесвітніми організаціями.

Інституційна одиниця (в міжнародній економіці)

це економічний агент, котрий може володіти товарами і активами, мати економічні зобов’язання і від свого імені здійснювати угоди з іншими агентами.

Інституційні одиниці поділяються:

Домашні господарства

– всі фізичні особи, які діють в економіці, продають свою робочу силу, виробляють і споживають ринкові товари і послуги.

Неприбуткові інститути

– юридичні особи, які займаються наданням неринкових послуг домашнім господарствам і засновані на добровільній участі фізичних осіб.

Нефінансові корпорації

– інституційні одиниці, які займаються виробництвом товарів для ринку і нефінансових послуг (підприємства).

Урядові установи

– інституційні одиниці, які крім виконання своїх політичних функцій і функцій регулювання економіки, займаються виробництвом неринкових товарів і послуг для індивідуального і колективного споживання і перерозподілом доходів.

Фінансові корпорації

– інституційні одиниці (банки, фінансові компанії), які здійснюють фінансове посередництво і допоміжні фінансові послуги.

Сектори економічної діяльності (в міжнародній економіці):

 • реальний або приватний нефінансовий сектор включає домашнє господарство і недержавні нефінансові підприємства. Він забезпечує виробництво та пропозицію товару держави на її внутрішньому і зовнішньому ринку. Реальний сектор пред’являє попит на товари для приватного і виробничого використання.
 • бюджетний або урядовий (державний), або фіскальний сектор слугує для перерозподілу доходів. Витрати державного бюджету є складовою частиною агрегованого попиту.
 • грошовий або фінансовий, або банківський сектор представлений грошовими потоками, які проходять через центральний (національний, державний) та комерційні банки.
 • зовнішній сектор включає операції з зарубіжними країнами кожного із вище названих секторів і відображається у платіжному балансі.

Структура міжнародної економіки


СкачатиСкачати:ЗЕД Шпаргалки з міжнародної економіки Міжнародна економіка:


Схожі реферати:
 • Тема: Настилка штучного паркету в ямку без фризу на мастиці. ПЛАН. Вступ. Технологічна частина. Штучний паркет. Підго
 • Охорона водного середовища
 • Лізингове кредитування підприємств (реферат)
 • Основні проблеми адаптації першокурсника у вузі Перші кроки вчорашнього школяра на тернистій стежці вищ
 • РЕФЕРАТ на тему: Цинк План 1 Загальна характеристика елемента 2 Трохи історії. 3 Металевий цинк. 4 Сплави цинку. 5 Сполуки Цинку. 6. Біоло
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Становлення професійної ідентичності студентів ЗМІСТ 1. Студент як суб'єкт навчальної діяльност
 • Система золотого стандарту Міжнародні валютні відносини є невід'ємною складовою економіки. Валютні відносини це сукупність суспільних відносин,
 • Інновації та інноваційний процес. Складові інноваційного процесу Під інноваційним процесом розуміють сукупність неперервно здійснювани
 • РЕФЕРАТ на тему: Роль правового захисту інформаційних технологій, його еволюція В Україні проблемам інформаційного права приділяється недостатня увага. Ст
 • Дошкільний навчальний заклад №17 “Калина” Комплексне заняття на тему “Рідна природа” (технологія з екологічного вихованн
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.039775