Реферат Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (контрольна)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінн

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З фінансового обліку

РЕФЕРАТ

на тему:

Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

План

1. Облік інших необоротних активів

2. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Вступ

Облік необоротних активів та малоцінних й швидкозношуваних предметів – це важливі питання в бухгалтерському обліку. Вивчення цих питань дає змогу краще прослідкувати господарські процеси, які відбуваються на підприємствах.

1. Облік інших необоротних активів

Відповідно до Плану рахунків облік малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком корисного вико­ристання більше одного року ведеться у складі необорот­них активів на рахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи», їх вартість погашається шляхом на­рахування зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного строку корисного ви­користання таких предметів.

Ні про що інше з цього, питання у нормативних доку­ментах не зазначається. Отже, підприємствам надано ш вільний вибір не тільки у визначенні норм зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, але і щодо Щ віднесення зазначених предметів до необоротних чи обо­ротних активів.

У практиці обліку підприємств найбільш поширеним є метод рівномірного нарахування зносу по малоцінних не­оборотних матеріальних активах, виходячи з корисного строку їх використання. Для зручності знос нараховують не по кожному об'єкту, а по групі однорідних за призна­ченням і строком служби предметів.

На суму нарахованого зносу по переданих в експлуа­тацію малоцінних необоротних матеріальних активах у бухгалтерському обліку роблять запис по кредиту рахунка

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» у ко­респонденції з дебетом рахунків:

23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати» (на суму нарахованого зносу по малоцінних активах, що вико­ристовуються у виробництві);

92 «Адміністративні витрати» (на суму нарахованого зносу по малоцінних активах загальногосподарського при­значення) та ін.

Вартість малоцінних необоротних матеріальних акти­вів, що прийшли до непридатності, списується з кредиту рахунка 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» в кореспонденції з дебетом рахунків:

976 «Списання необоротних активів» (у сумі залишко­вої вартості);

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» (на суму нарахованого зносу).

Металолом та інші цінні відходи, одержані від списан­ня малоцінних необоротних матеріальних активів, прибут­куються в доходи підприємства за ціною можливого вико­ристання або реалізації записом:

Д-т рах. 209 «Інші матеріали»

К-т рах. 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

Таблиця 4.4

Основні бухгалтерські проводки по обліку малоцінних необоротних матеріальних активів

Зміст господарських операцій Дебет рахунка Кредит рахунка
Оприбутковано придбані у постачаль­ників малоцінні необоротні матеріальні активи за покупною вартістю

Відображено суму податкового креди­ту по ПДВ

Перераховано постачальникам в опла­ту придбаних малоцінних необоротних активів (включаючи суму ПДВ)

Оприбутковано малоцінні необоротні активи, одержані як внесок засновників (учасників) до статутного капіталу підприємства

Оприбутковано малоцінні необоротні матеріальні активи, одержані безоплатно від інших юридичних осіб

Нараховано за встановленими ставка­ми (нормами) суму зносу по переданих в експлуатацію малоцінних необо­ротних матеріальних активах:

 • що використовуються в основному і допоміжному виробництві для виготовлення певних видів про­дукції (робіт, послуг)
 • що використовуються для загальновиробничих потреб

Списано за непридатністю малоцінні необоротні активи:

 • в сумі залишкової вартості
 • в сумі нарахованого зносу

Оприбутковано цінні відходи за ціною можливого використання (реалізації), одержані від списання малоцінних не­оборотних матеріальних активів


15

112

641

63

112

112

23

91


СкачатиСкачати:Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінн


Схожі реферати:
 • Курсова робота Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми
 • Політичні доктрини античності (реферат)
 • Напрямки роботи щодо попередження трудових конфліктів у колективі Керування процесом згуртовування труд
 • Cценарій дня закоханих: День Святого Валентина Ведуча: Добрий вечір, дорогі друзі! Ведучий: Вітаємо всіх закоханих! Веду
 • -1- ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРА(НИ 3 АВТОРСЬКИХ ( СУМ(ЖНИХ ПРАВ ЗАЯВКА на державну реєстрацію прав автора (ПА) на твори науки, літератури і мистецтва. Стосується: - літературних письм
 • Лісові ресурси світу (реферат)
 • Канцеляризми і штампи Одним із джерел забруднення літературної мови є словесні штампи слова і вирази, позбавлені образності, часто й одноманітно
 • Грецькі іменники III відміни (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: Сифіліс ПЛАН 1. Поняття хвороби сифіліс, її збудник 2. Діагностика та патогенез 3. Лікування сифілісу Література
 • Бульові функції(реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.029857