Реферат Ревізія розрахунків з бюджетом і позабюджетних платежів (реферат)

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Ревізія розрахунків з бюджетом і позабюджетних платежів (реф

Ревізія розрахунків з бюджетом і позабюджетних платежів.

Рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами" при­значено для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з праців­ників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в доход бюджету.

У кредит цього рахунка записують суми, які підлягають внесен­ню в доход бюджету, а в дебет — внесені платежі.

Кредитове сальдо показує заборгованість перед бюджетом, дебе­тове — переплату бюджету.

Оскільки аналітичний облік на рахунку 64 здійснюють за вида­ми платежів, це дає змогу ревізору перевірити правильність розра­хунків за кожним видом платежів.

Основним завданням ревізії є перевірка правильності проведення відповідних розрахунків платежів у бюджет і державні цільові фонди та своєчасності їх перерахування відповідно до чинного законодавства.

Під час проведення ревізії розрахунків за податками й платежа­ми ревізори керуються Податковим кодексом України, Законами України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", "Про державну податкову службу", "Про систему оподаткування", "Про опо­даткування прибутку підприємств", "Пр_о ПДВ", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та затвердженими Положеннями (стандар­тами) бухгалтерського обліку.

Основними джерелами ревізії є: декларації, довідки й розрахун­ки за окремими видами платежів, виписки банку з прикладеними до них документами про перерахування належних сум у бюджет і в державні цільові фонди, бухгалтерські записи з рахунків 64 "Розра­хунки за податками і платежами", 65 "Розрахунки за страхуванням", 70 "Доходи від реалізації", 79 "Фінансові результати", 80 "Матері­альні витрати", 90 "Собівартість продукції", журнали-ордери, відомості, Головна книга і баланс з рахунка 64 "Розрахунки за податками і платежами", акти перевірок тощо.

Насамперед ревізор перевіряє якість постановки й ведення бухгалтерського обліку розрахунків за податками і платежами. Для цього ревізор повинен з'ясувати:

— чи забезпечує постановка бухгалтерського обліку на під­приємстві перевірку достовірності звітних даних про доходи (прибу­ток) підприємства,

— правильність відображення в бухгалтерському обліку результатів попередньої перевірки (з боку ревізора, податкового інспектора та ін.),

— відповідність показників балансу даним Головної книги, регістрів синтетичного і аналітичного обліку, а також даним, відображеним у деклараціях і розрахунках, поданих у державну податкову адміністрацію (ДПА),

— правильність визначення валового доходу, валових видатків, прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), прибутку від іншої реалізації,

— правильність проведення інвентаризацій розрахунків за по­датками і платежами і відображення їх результатів в обліку і звітності,

— реальність даних обліку про затрати на виробництво, які відно­сяться на валові витрати (амортвідрахування, матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальне страхування, видатки майбутніх періодів, позавиробничі видатки, інші витрати),

— правильність реалізації готової продукції,

— об'єктивність визначення валових затрат з метою оподаткування,

— правильність складання декларацій, розрахунків за податка­ми і платежами.

Крім того, ревізор перевіряє правильність здійснених бухгалтер­ських записів щодо розрахунків за податками. Зокрема:

— внески з прибутку до бюджету відображаються щомісяця шля­хом запису в дебет рахунка 98 "Податок на прибуток" і в кредит рахунка 641 "Розрахунки за податками",

— суму ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет, записують у дебет рахунка 70 "Доходи від реалізації" з кредиту рахунка 64 "Розрахун­ки за податками і платежами",

— розрахунки з інших платежів показують за дебетом рахунків 66 "Розрахунки з оплати праці" (на суму податків, утриманих із заробітної плати працівників підприємства), 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" (на суми простроченої кредиторської заборгованості) і кредитом рахунка 64 "Розрахунки за податками і платежами".

Слід також уточнити правильність виведення оборотів і сальдо за кожним видом платежів на кінець звітного періоду, для чого дані аналітичного обліку зіставляють із записами в журналах-ордерах і Головній книзі за рахунками синтетичного обліку.

Ревізія розрахунків по страхуванню

Статтею 46 Конституції України передбачено, що громадяни ма­ють право на соціальний захист.

Страхова діяльність регулюється Законом України "Про страху­вання" та іншими нормативно-правовими актами. Ревізія розрахунків за страхуванням покликана перевірити правильність утворення коштів соціального страхування та пенсійного забезпечення й за­конність їх використання.

На рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" ведеться облік розрахунків за зборами на обов'язкове державне пенсійне страхуван­ня, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

За кредитом рахунка 65 відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням і одержані від органів страхування кошти. За дебетом — погашення заборгованості та витрачання коштів стра­хування на підприємстві. Кредитове сальдо — залишок зобов'я­зань підприємства страховій організації, дебетове — нестача влас­них відрахувань.

Під час перевірки правильності нарахування і витрачання коштів соціального страхування ревізор керується чинним законодавством, зокрема: Кодексом Законів про працю України, Законами: "Про зай­нятість населення", "Про систему оподаткування", "Про пенсійне за­безпечення", "Про оплату праці", "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" тощо.

Розпочинаючи ревізію розрахунків за соціальним страхуванням насамперед слід з'ясувати, чи зареєстрована юридична особа (бюджетна організація або установа) як платник страхових внесків за місцем знаходження Пенсійного фонду, фонду соціального страхування чи комітету профспілки. Внески до Пенсійного фонду та Фонду соціального страху­вання належать до загальнодержавних обов'язкових платежів.

Ревізор перевіряє правильність зроблених записів на субрахун­ках рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням":

- дебет 65 "Розрахунки за страхуванням",

- кредит 31 "Рахунки в банках" — на суми, перераховані орга­нам профспілки,

- кредит 66 "Розрахунки з оплати праці" — нарахування пра­цівникам підприємства за лікарняними листками,

- кредит 30 "Каса" — на суми пенсій та одноразової допомоги. І Слід також перевірити правильність використання Пенсійного фонду.

Крім того, перевірці підлягають витрати за рахунок відрахувань на соціальне страхування: допомога при вагітності і пологах, одно­разова допомога при народженні дитини, на санаторно-курортне ліку­вання та відпочинок працівників і членів їх сімей, на поховання, на виплату допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

СкачатиСкачати:Ревізія розрахунків з бюджетом і позабюджетних платежів (реф


Схожі реферати:
 • Молодіжна субкультура - невід'ємна складова розвитку підлітка (курсова)
 • Реферат з українозн
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА на тему: Функції соціального забезпечення ПЛАН 1. Поняття і принципи соціального забез
 • РЕФЕРАТ на тему: Принципи виготовлення вакцин ПЛАН 1. Поняття вакцин, їх відкриття і значення у медицині 2. Принципи виготовленн
 • Реферат на те тему: Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях Внаслідок надзвичайної ситуації природного чи техногенного характеру (а загалом будь-якого походж
 • Документ, як система (курсова)
 • Помилки в вимові німецьких слів (реферат)
 • Оперативна пам ять комп'ютера Оперативна пам'ять є одним з найважливіших елементів комп'ютера. Саме з її процесор бере програми і вих
 • Принтери. Плоттери (реферат)
 • Герпес вірус (ЬЩrpЩtЩs) ПЛАН Епідеміологія Клініка Діагностика Диференціальний діагноз Лікування Профілактика та з
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.039730