Реферат Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку (рефер

Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку

ПЛАН:

 1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.
 2. План рахунків бухгалтерського обліку.

1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Схематично класифікацію рахунків бухгалтерського обліку можна подати так:

Класифікація рахунків за призначенням та струткурою зроблено таким чином

Класифікація бухгалтерських рахунків за економічним змістом запишемо в такий спосіб

Рахунки джерел господарських засобів і грошових коштів можна показати схематично:

Тема: План рахунків бухгалтерського обліку

Для одержання різнобічної інформації необхідної для управ­ління і контролю велике значення має застосування науково обгрунтованого плану рахунків.

План рахунків — це систематизований перелік найме­нувань і кодів рахунків і субрахунків бухгалтерського обліку, що використовуються для відображення діяльності під­приємства, установи, організації.

План рахунків розробляється на основі класифікації рахунків за їх економічним змістом і затверджується Міністерством фінан­сів України за погодженням з Міністерством статистики України.

 • План рахунків є обов'язковим для всіх підприємств та оргнізацій України.

Згруповані за економічним змістом рахунки розміщені в плані рахунків таким чином:

 • Розділи рахунків господарських засобів та процесів
 • Розділи рахунків джерел фомування цих засобів.
 • Забалансові рахунки.

Зміст розділів типового плану рахунків

№ п/п № розділу Назва розділу Зміст розділу
І І «Основні засоби» Призначений для обліку наявності і руху основних засобів, їх зносу, затрат на капітальний та поточний ремонти.

П «Виробничі запаси» Охоплює рахунки, призначені для обліку наявності та руху виробничих запасів (матеріалів, палива) транспортно-заготівельних витрат та переоцінки.

III «Затрати на виробництво» Призначений для відображення процесу виробництва продукції (робіт, послуг), включаючи капітальні вкладення.

IV «Готова продукція, товари і реалізація» Об'єднує рахунки, призначені для обліку наявності і руху предметів обігу (готової продукції, товарів), їх відвантаження і реалізації витрат, пов'язаних з ними.

V «Грошові кошти» Охоплює рахунки призначені для обліку наявності грошових коштів господарства (каса, банк), включаючи фінансові вкладення.

VI «Розрахунки» Об'єднує рахунки, на яких відображається процес обігу товарів і грошових коштів (покупці, замовники, підзвітні особи, підрядчики, розрахунки по оплаті праці).

VII «Фінансові результати та використання прибутку» Охоплює рахунки, на яких ведеться облік фінансових результатів діяльності господарства.

VIII «Фонди і резерви» Об'єднує рахунки, на яких обліковуються джерела формування власних засобів (статутний, амортизаційний, фонди спеціального призначення, резерв наступних витрат та платежів).

IX «Кредити банків та фінансуван­ня» Об'єднує рахунки як джерел залучених коштів, так і джерел власних засобів.

Забалансові рахунки.

 • Призначені для обліку засобів, що тимчасово перебувають у господарстві, а також інших об'єктів, що не підлягають відоб­раженню у балансі.

У діючому плані рахунків застосовано серійно-порядковий спосіб нумерації рахунків:

 • За кожним розділом закріплена певна серія номерів з урахуванням деякого резерву вільних на випадок виникнення потреби в додаткових синтетичних рахунках.
 • Номери синтетичних, балансових рахунків двозначні. Для того, щоб кожний номер рахунка складався з однакової кількості знаків, перед однозначним порядковим номером ставлять 0 (01,02,03).
 • До окремих синтетичних рахунків передбачені субрахунки. Номер кожного субрахунка складається з номера синтетичного рахунка і порядкового номера самого субрахунка.

Наприклад: “Основні засоби” – 01

01 – 1

“Будівні споруди” – 1

Для забезпечення правильного використання рахунків при відображенні господарських операцій одночасно з прийняттям плану Міністерства фінансів України розробляється і затверджу­ється інструкція щодо його застосування.

Запитання для самоаналізу та самоперевірки.

1. Яка інформація знаходить відображення в системі рахунків і її зміст?

2. В чому полягає значення класифікації рахунків бухгалтерського обліку?

3. Як класифікуються за економічним змістом?

4. Які рахунки використовуються для засобів: у сфері виробництва, в сфері обігу, в невиробничій сфері.

5. Як класифікуються рахунки за структурою і призначенням?

6. Дайте характеристику основним рахункам.

7. Дайте характеристику регулюючим рахункам.

8. Дайте характеристику калькуляційним і розподільчим рахункам.

9. Дайте характеристику співставляючим рахункам.

10. Необхідність і призначення збалансованих рахунків.

11. Необхідність і побудова плану рахунків.

12. Яку класифікацію покладено в основу побудови плану рахунків.

Первинне спостереження та вартісне вимірювання. Документація та інвентаризація

ПЛАН:

1. Документація та її значення.

2. Вимоги до змісту та оформлення документів. Виправлення помилок у первинних документах та облікових реєстрах.

3. Класифікація документів.

4. Документооборот і його організація. Зберігання документів.

5. Інветаризація, її значення і види.

6. Порядок проведення і оформлення інветаризації.

7. Виявлення результатів інветаризації і відображення їх в обліку.

Тема: Документація та її значення

Для забезпечення суцільного та безперервного спостереження за всіма господарськими операціями, що здійснюються на підприємстві, використовують бухгалтерські документи.

Це важливий елемент методу бухгалтерського обліку:


СкачатиСкачати:Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку (рефер


Схожі реферати:
 • Зведення визначників до визначника Вандермонда Визначником Вандермонда порядку n називається визначник вигляду (n = ј №БІ№ё №quХtЭon.3
 • Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу (реферат)
 • Вплив на людей при роботі з лугами і кислотами. Вимоги до витяжної вентиляції В лабораторії здійснюється робота з хімічними реактивами, скл
 • Фінансово-правовe регулювання валютних відносин. (Курсова)
 • Методичний підхід до визначення якості природних вод і заходів з її поліпшення при використанні для зро
 • Курсова робота з педагогіки Проблема виховання обдарованої дитини Зміст Вступ Розділ 1. Проблема виховання обдарованої дитини. Передумови виховання о
 • Життєвий шлях Олександра Петровича Довженко (реферат)
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни Грунтознавство ПЛАН 1. Поняття про грунтові колоїди, їх будова та значення 2. Повітряні властивості грутів
 • Francis Scott Key Fitzgerald (реферат)
 • Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.033663