Реферат РЕФЕРАТ на тему: Управління якістю як фактор підвищення ефективності ПЛАН Вступ 1. Організаційно-технічні методи забезпечен


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
РЕФЕРАТ на тему: Управління якістю як фактор підвищення ефек

РЕФЕРАТ

на тему:

Управління якістю як фактор підвищення ефективності

ПЛАН

Вступ

1. Організаційно-технічні методи забезпечення якості продукції

у сучасних умовах ринкової економіки

2. Економічна ефективність від впровадження сучасних методів контролю якості продукції

Список використаної літератури

Вступ

Прогрес науки і техніки активно впливає на розширення і обновлення номеклатури та асортименту продукції, що випускається. Науково-технічний прогрес є основним фактором підвищення ефективності виробництва і впливає на всі сфери діяльності підприємсгва. Тільки завдяки прогресивним методам, організаційно-технічному оснащенню підприємства, застосуванню нових машин та електронних пристроїв, обчислювальних засобів можливо домогтися автоматизації та механізації виробничих процесів.

НТП сприяв розвитку нових організаційних, технічних та економічних форм і методів управління виробництвом та впровадженню системного підходу у вирішенні проблеми якості продукції.

В сучасних умовах переходу до ринкової економіки питання перебудови організаційних структур управління набувають особливу актуальність. Процес переходу до ринкової економіки потребує вирішення взаємозв'язаного комплексу складних проблем: проведення роздержавлення економіки і трансформація відносин власності, які забезпечують свободу діяльності, незалежність і економічну відповідальність виробників, забезпечення структурних зрушень та ін.

Перехідний період потребує ретельного підходу до перебудови існуючих організаційних структур, скрупульозного аналізу їх функцій. допомагаючи виробити найбільш ефективні, еластичні напрямки їх перебудови. Проводимі організаційні перетворення системи управлін­ня в попередні роки привели до значного зниження організованості в управлінні. В нашій країні іде процес створення нових організаційних структур управління підприємствами, різних форм власності на основі системного підходу вирішення проблем управління якістю продукції і виробництва в цілому.

Все мистецтво управління складається з того, щоб своєчасно врахувати і знати, де зосередити свої основні сили і увагу.

Гармонійне поєднання методів і прийомів, що засгосовуюгьея. иормативио-правових актів, підготовленого кадрового потенціалу і сучасної техніки забезпечує ефективну діяльність трудових колективів. Таке поєднання і взаємодія являє собою фундаментальну основу системи ефективної управлінської діяльності.

На відміну від методів управління виробництвом, які пропонувались у минулому, організаційно-економічні аспекти діяльності яких були занадто заполітизованими, в сучасних умовах йде пошук форм і методів, що сприяють підвищенню ефективності виробництва.

На основі вдосконалення системних методів управління та сучасних методів контролю якості продукції, можливо створити мінімальні матеріальні затрати виробництва, а завдяки впроваджен­ню нових прогресивних технологій та автоматизації виробничих процесів вдається знизити трудомісткість, збільшити прибутки підприємства і покращити умови праці. Тільки керуючись новими принципами можливо домогтися підвищення рентабельності підириємства, що і призведе до підвищення економічної ефективності виробництва в цілому.

Саме таку мету було взято за основу досліджень, що проводи­лись при написанні цієї дипломної роботи. За основу було взяю теоретичне обгру і ітування системних методів управління сучасним підприємством на прикладі Відкритого Акціонерного Товариства "Перечинського ЛХК". В роботі висвітлені деякі аспекти науково-обгрунтованих методологічних основ контролю якості та метрологічного запезпечення виробництва. На конкретних прикла­дах, взятих з діяльньності досліджуваного підприємства, показана роль і значимість методів управління та контролю якості продукції, проаналізовано перспективи удосконалення діяльності підприємства.

Висвітлюючії деякі аспекти впливу НТП на формування та реструктиризацію підприємства, в роботі також даються рекомендації щодо вдосконалення системи управління та подальшого функціонування підприємства з метою підвищення ефективності виробництва, запезпечення конкуренто-спроможності продукції, що випускається.

1. Організаційно-технічні методи забезпечення якості продукції

у сучасних умовах ринкової економіки

В сучасних умовах розвитку становлення України як незалежної держави, її ефективне входження до міжнародного економічного співтовариства можливе лише за умови забезпечення постачання на світовий ринок продукції, товарів і послуг конкурентоспроможного рівня.

Це завдання складне навіть в умовах нормального функціонування народного господарства. Нині його складність значно збільшилася через кризові процеси, що проходять в країні. Підсилюється тенденція до подальшого спаду виробництва продукції, погіршується її якість і, в першу чергу, у промисловій сфері, як результат зруйнування адміністративне- командної системи управління, розриву господарських зв’язків і відсутності реальних механізмів ринкового регулювання, здатних обмежити розвиток інфляції, смусити ди збільшення обсягів і різноманітності продукції та послуг, підвищення її якості і конкурентоспроможності, зниження витрат на виробництво.

Вирішенню цього завдання служать проголошена нова економічна політика і ті кардинальні економічні реформи, що проводяться. Спад в економіці буде зупинено, почнеться підйом промислового виробництва, і тоді виникне проблема виходу української продукції на світовий ринок, вирішення завдань забезпечення її конкурентоспроможності. Уже це може виявитися неможливим для виконання, якщо не буде підготовлена необхідна теоретична і методологічна база, яка в Україні для умов ринкової економіки майже відсутня. Тому наукові розробки і дослідження проблем забезпечення якості продукції саме для цих умов є дуже актуальними і представляють безсумнівний інтерес.

Особливу ж актуальність має розробка проблем забезпечення якості складних наукомістких виробів машинобудування, які у першу чергу визначають можливості виходу країни на світовий ринок.

Дослідження і розробка теоретичниих, методологічних та інших аспектів забезпечення якості цих виробів, як яскравого представника сучасної наукомісткої і високотехнологічної продукції, можуть бути широко використані як найбільш спільні для вирішення проблем якості практично будь-яких видів промислової продукції, передусім. машинобудівної, і безпосередньо спрямовані на реалізацію кардинального реформування нашої економіки.

Все це вимагає нового ефективного науково-обгрунтованого підходу для розробки нових форм і методів удосконалення ситем забезпечення, а саме:

1. Визначити найбільш важливі напрями удосконалення систем забезпечення якості промислової продукції із урахуванням особливостей цих виробів і запропонувати конкретні шляхи їх реалізації;

2. Обрати і обгрунтувати науково-методичну базу побудови сучасних організаційних структур систем забезпечення якості;

3. Розробити моделі складу і методи організації розробки систем забезпечення якості і побудови їх нормативно-технічної бази на основі стандартизації;

4. Розробити на базі обраної методології і системного підходу функціональну і організаційну структуру систем метрологічного забезпечення виробництва і контролю якості продукції;

5. Розробити методи визначення оптимальних обсягів і послідовності операцій технічного контролю, вибору контрольованих параметрів за інформаційним критерієм повноти контролю;

6. Запропонувати методику вибору засобів метрологічного забезпечення контролю якості нової техніки за критерієм економічної ефективності.

На прикладах, взятих з діяльності машинобудівних та приладобудівних підприємств, можемо визначити оригінальні методи і засоби, що сприяють підвищенню ефективності виробництва, а саме:

1. Запропонувати підхід до засобу забезпечення якості, який дозволяє комплексно вирішувати проблему якості як для етапу виробництва, так і для етапу експлуатації;

2. Запропонувати нові методи і моделі складу і організації розробки систем забезпечення якості, побудови іх нормативно-технічної бази на основі стандартизації, що відповідають сучасним міжнародним вимогам, викладеним у стандартах ІSО серії 9000;

3. Розробити методи визначення оптимальних обсягів і послідовності операцій виробничого контролю, вибору контрольованих параметрів виробів за інформаційним критерієм повноти контролю, що дають можливість вирішувати питання підвищення ефективності цих важливих функцій забезпечення якості на проектно-розрахунковій основі;

4. Розробити методику вибору варіантів засобів метрологічного забезпечення технічного контролю за економічними критеріями.

Аналіз тенденцій розвитку методів забезпечення якості продукції вказують на те, що єдиним правильним підходом до вирішення проблем забезпечення якості продукції є створення на підприємствах спеціалізованих, професіональних стстем забезпечення якості, які відповідають,як мінімум, вимогам міжнародних стандартів. Разом з цим необхідно побудувати структурну схему взаємодії служб по забезпеченню якості продукції, одна з яких зображена на рис. 1.


СкачатиСкачати:РЕФЕРАТ на тему: Управління якістю як фактор підвищення ефек


Схожі реферати:
 • Джордж Бернард Шоу (1856-1950) (реферат)
 • Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості (курсова)
 • Сценарій уроку Свято Стрітення ВЧИТЕЛЬ. От і прийшов останній місяць зими – лютий. У народі кажуть: „Як лютий не лю
 • Musicians(реферат)
 • Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем (реферат)
 • Урок: Органи чуття. Гігієна органів чуття.(З клас) Тема. Органи чуття. Гігієна органів чуття. Мета. Формувати уявленн
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Розробка проблеми становлення майбутнього вчителя українськими вченими Зміст Вступ 1. Проблема формування про
 • Атрибути матерії. Рух. Простір і час Рух є способом існування матерії. Проблема руху завжди привертала увагу філософської думки. Вже філософи давньог
 • Хабар: поняття, склад злочину, види (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.036555