Реферат Курсова робота На тему: Кадрова робота з персоналом ПЛАН Вступ


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Курсова робота На тему: Кадрова робота з персоналом ПЛАН Вст

Курсова робота

На тему:

Кадрова робота з персоналом

ПЛАН

Вступ

1. Загальна характеристика організації

2. Аналіз кадрової роботи на підприємстві

2.1. Планування роботи з кадрами

2.2. Основні напрямки в кадровій роботі підприємства

2.3. Оцінка та проведення атестації кадрів

3. Удосконалення кадрової роботи на підприємстві

3.1. Удосконалення організації роботи відділу кадрів

3.2. Підвищення кваліфікації управлінських кадрів

  1. Виробничо-економічне навчання кадрів
  2. Ефективність запропонованих заходів щодо вдосканалення системи управління

Висновки

Використана література

Додаток 1

Вступ

Тема даної курсової роботи: “Кадрова робота з персоналом” є вкрай актуальною для дослідження. Відомо, що у господарській діяльності використовують різні види ресурсів: матеріальні, фінансові, інформаційні, інтелектуальні і, на кінець, найважливіший ресурс - люди, які все це створюють, використовують, видозмінюють і, головне - управляють всіма процесами.

Кадрова політика підприємства має за головну мету забезпечення тепер та у майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідної кваліфікації. Обсяг робіт щодо набору персоналу залежить перш за все від різниці між наявною чисельністю і майбутніми потребами.

Необхідне реформуванню системи підготовки трудових ресурсів в Україні повинно спиратися на накопичений вітчизняний та зарубіжний досвід.

Вироблення кадрової політики в умовах ринкової економіки передбачає, перш за все, підходити до роботи з кадрами, розглядаючи її в нерозривному зв’язку з сутністю проблем, що вирішуються на даному етапі, підбираючи кадри у відповідності з новими задачами. Вирішальним критерієм при підборі і оцінці кадрів, перш за все керівних кадрів, є їх відношення до роботи в умовах ринку, причому відношення не на словах, а на ділі. Особливе значення має висунення і підтримка людей ініціативних, мислячих, енергійних, які можуть і бажають на практиці активно просувати в життя курс на розвиток підприємства в умовах ринкової економіки.

На сучасному етапі особлива увага приділяється використанню людського фактору, підвищенню якості і творчої віддачі інтелектуального, кадрового потенціалу, покращенню підготовки і використання спеціалістів.

Робота з кадрами – одна із складових частин управлінської роботи по керівництву даним підприємством. Вона, як і вся робота керівника, вимагає передусім планомірності та обдуманості дій, уміння протиставити калейдоскопу справ, які щоденно оточують нас, твердий, попередньо підготовлений план.

Управління персоналом набуває все більш важливе значення як фактор підвищення конкурентної спроможності, довгострокового розвитку. Більшість спеціалістів формулюють сучасну концепцію управління людськими ресурсами достатньо широко, підкреслюючи й відмінності за критеріями оцінки ефективності (більш повне використання потенціалу співробітників, а не мінімізація витрат); за ознакою контролю (самоконтроль, а не зовнішній контроль); по переважній формі організації (органічна, гнучка форма організації, а не централізована бюрократична) і т.п. При цьому ними відмічається наявність тенденції до підвищення ролі аналітичних функцій кадрових служб, особливо в останні два десятиліття. Характерна риса в організації роботи з персоналом в рамках нової концепції – намагання кадрових служб до інтеграції всіх аспектів роботи з людськими ресурсами, всіх стадій їх життєвого циклу з моменту найму до виплати пенсійної винагороди.

1. Загальна характеристика організації

Відкрите акціонерне товариство “Луцький автомобільний завод” створене на базі Луцького автомобільного заводу шляхом приватизації. Основними напрямками діяльності підприємства є виробництво автомобілів серії ЛуАЗ та складання на базі SKD-комплектів автомобілів сімейства ВАЗ-2109 виробництва Волжського автомобільного заводу та автомобілів сімейства УАЗ виробництва Ульяновського автомобільного заводу.

На даний час на підприємстві працює 1293 чоловіки, в тому числі по категоріях, які приведені в наступній таблиці.

Таблиця 1.

Структура персоналу Відкритого акціонерного товариства “Луцький автомобільний завод”

Категорія Всього осіб Із загальної чисельності
Роб. Жінки
Чисельність штатних працівників на кінець 2000 року, з них: 1293 851 448
Чисельність працівників, що закінчили вищі заклади освіти:


1-2 рівня акредитації 182 24 133
3-4 рівня акредитації 96 5 29

Таблиця 2.

Чисельність працівників по віку

Чисельність працівників по віку: Всього Із загальної чисельності
Роб. Жінки
50-54 роки 291 262 19
55-59 років 38 30 13
15-28 років 301 291 82

Відділ кадрів ВАТ “ЛуАЗ” систематично планує свою роботу, веде самостійне діловодство, має штампи встановлених зразків для оформлення трудових книжок, прийому на роботу і звільнення.

Основними задачами відділу кадрів ВАТ “ЛуАЗ” є:

 • забезпечення дотримання у всіх підрозділах підприємства ринкових принципів підбору кадрів;
 • забезпечення правильного сполучення досвідчених старих кадрів з молодими фахівцями, своєчасне і якісне комплектування апарату підприємства фахівцями;
 • забезпечення і здійснення контролю за виконанням трудового законодавства, наказів, вказівок і рішень вищестоящих організацій з питань роботи з кадрами;
 • вивчення практичної діяльності керівників і фахівців, забезпечення на цій основі правильного розміщення кадрів, створення і виховання резерву кадрів для висування на керівні й інженерно-технічні посади;
 • участь у роботі з виховання кадрів у дусі відповідальності за доручену справу, строгого дотримання державної дисципліни, принциповості і непримиренності до недоліків у роботі, у дусі дотримання моральних норм нашого суспільства.
 • організація роботи з підвищення ділової кваліфікації керівних і інженерно-технічних працівників, організація виробничо-економічного навчання з усіма працівниками підприємства;

Аналіз підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на ВАТ “ЛуАЗ” приведено в таблиці 3.


Всього Із загальної чисельності
Робітники жінки
Навчено новим професіям (підготовка, перепідготовка, суміжні професії) 30 30 -
Підвищили кваліфікацію 82 42 13

Працівник по кадрам підприємства повинен знати:

 • основи трудового законодавства;
 • положення, інструкції й інші керівні матеріали, що стосуються роботи з кадрами, обліку особового складу на підприємствах, збереження документів у відділах кадрів;
 • положення про порядок призначення і виплати державних посібників;
 • порядок оформлення прийому, переходу і звільнення працівників;
 • ведення і збереження їх трудових книжок і особистих справ, а також ведення обліку руху кадрів;
 • керівні матеріали з питань підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;
 • порядок складання звітності по кадрам.

Працівники по кадрам ВАТ “ЛуАЗ” виконують наступні функціональні обов'язки:

 • розробляють плани комплектування підприємства кадрами з врахуванням зміни складу працюючих у зв'язку з впровадженням нової техніки і технології виробничих процесів, а також запровадженням у дію нових виробничих потужностей;
 • розробляють номенклатуру посад і пропозиції про призначення, переміщення і звільнення працівників, що входять у неї;
 • підбирають кадри на заміщення працівників, оформляють документи і представляють їх на затвердження керівнику підприємства чи вищим органам;
 • систематично вивчають ділові якості керівників і фахівців з метою підбору кадрів на заміщення посад, що входять у номенклатуру даного підприємства;
 • проводять під управлінням ради директорів ВАТ “ЛуАЗ” необхідну організаторську роботу зі створення резерву кадрів для висування на керівні й інженерно-технічні посади номенклатури підприємства, об'єднання і номенклатури вищих органів управління, планують, організують і контролюють роботу з резервом на висування;
 • розробляють перспективні і річні плани потреби у фахівцях, з вищою і середньою фаховою освітою. Оформляють документацію молодих фахівців і здійснюють контроль за їх використанням на роботі, сприяють створенню їм нормальних житлово-побутових умов;
 • перевіряють обґрунтованість пропозицій, що представляються, про призначення, переміщення і звільнення працівників підлеглих підрозділів і дають свій висновок;
 • здійснюють контроль за виконанням законодавства України, наказів і розпоряджень вищестоящих організацій з питань роботи з кадрами;
 • здійснюють контроль за дотриманням порядку призначення, переміщення і звільнення працівників підлеглих підрозділів, проводять перевірки, дають вказівки і розробляють заходу щодо усунення недоліків, узагальнюють і поширюють позитивний досвід роботи з кадрами;
 • разом із громадськими організаціями проводять роботу по зміцненню трудової і виробничої дисципліни на підприємстві;
 • розробляють і аналізують матеріали, що характеризують кількісний і якісний склад керівних і інженерно-технічних працівників, представляють їх керівництву і вищим органам;
 • організують разом з керівниками підрозділів, а також із громадськими організаціями роботу з вивчення причин плинності кадрів, вживають заходів по закріпленню на підприємстві робочих і інженерно-технічних кадрів, всіляко спираючи в цій роботі на допомогу суспільних відділів чи кадрів суспільних комісій;
 • беруть участь у розробці заходів щодо організації виробничо-економічного навчання працівників;
 • розробляють заходи щодо підвищення ділової кваліфікації керівних і інженерно-технічних працівників з відривом і без відриву від виробництва;
 • представляють у вищестоящі організації звіти і необхідні матеріали по роботі з кадрами;
 • разом з фінансовими працівниками складають кошторис витрат і фінансування заходів щодо підготовки кадрів і підвищенню кваліфікації фахівців;
 • разом з керівниками підрозділів організують контроль за станом трудової дисципліни в підлеглих підрозділах і дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • разом з начальниками цехів і відділів організують роботу з виховання кадрів;
 • забезпечують своєчасне складання графіків відпусток і їхнє оформлення;
 • разом з комітетом профспілки забезпечують підготовку документів на працівників, що виходять на пенсію;
 • беруть участь у розгляді заяв і скарг працівників, що стосується розміщення, переміщення і використання кадрів, аналізують причини, що викликають скарги, і підготовляють пропозиції по їх усуненню.

Працівники по кадрам мають право:

 • проводити перевірку стану роботи з кадрами в підрозділах підприємства;
 • вимагати від підвідомчих підприємств, підрозділів виконання встановленого порядку роботи з кадрами, представлення необхідних матеріалів з питань роботи з кадрами;
 • представляти у всіх організаціях своє підприємство з питань роботи з кадрами;
 • виносити на розгляд керівництва питання про роботу з кадрами.

Структура і чисельність кадрових служб на ВАТ “ЛуАЗ” визначається генеральним директором та радою директорів підприємства.

Значне місце в кадровій роботі займають функції, зв'язані із соціальним розвитком колективу, а також з використанням людського фактора в процесі виробництва. У зв'язку з цим працівники по кадрам усе більше уваги приділяють питанням педагогіки, психології, соціології, інших наук.

2. Аналіз кадрової роботи на підприємстві

Кадрова політика – один із найважливіших інструментів активної дії на всі процеси, що відбуваються в колективі, в тому числі і на розвиток економіки країни, так як вирішення багатьох господарських питань, що виникають, багато в чому залежить від правильності використання кадрів.

Робота з кадрами відноситься до ключових моментів діяльності будь-якого підприємства як елемента економіки держави.

Сучасний етап політичного і економічного розвитку не може обійтися без енергійних, творчо мислячих керівників, що вміють аналізувати ситуацію, чітко формувати цілі та виявляти альтернативи, володіти методами їх об’єктивної оцінки, брати на себе відповідальність в складних ситуаціях.

Від керівника на етапі проведення радикальних економічних реформ в умовах ринкової економіки вимагається переосмислення шляхів розвитку економіки і створення цілісного господарського механізму. Підбір, навчання і виховання кадрів – одна із основних проблем наукового управління економікою. Це головний елемент управлінської системи, тому в роботі з кадрами керівнику необхідно притримуватись чіткої, продуманої лінії.

До ділових якостей керівників відносяться, передусім, організаторські здібності, виконавство, компетентність, підприємливість. Професійні знання керівника повинні бути на рівні сучасних вимог НТП, він повинен вміти організовувати пошук, поставити експеримент, задіяти вчених і спеціалістів до вироблення складних рішень, створювати творчу атмосферу в колективі, що б сприяла широкому розвитку ініціативи підлеглих, активно знаходити найбільш цілеспрямовані шляхи підвищення ефективності і якості певної ділянки роботи.


СкачатиСкачати:Курсова робота На тему: Кадрова робота з персоналом ПЛАН Вст


Схожі реферати:
 • ТРАГЕДІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ПЕРІОД СТАЛІНІЗМУ У 1929 р. багаторічна внутрішньопартійна боротьба у СРСР завершилася повною перемогою Й.Сталіна і його прихил
 • Реферат з Українознавства Звичаї та обряди Гуцульщини Найбільш поширеними звичаями в цій місцевості є проводи на полонин
 • Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель" (реферат)
 • Американський інституціоналізм 20-30-х років ММ ст. 1. Історичні умови виникнення соціально-інституціонального напряму економічної думки. 2. Американс
 • Кличний відмінок іменників. Звертання, що складаються з кількох назв. Відмінювання прізвищ Кличний відмінок іменників. Звертання, що складаються
 • Президент України та його статус План Вступ Місце та роль Президента України в конституційній системі органів державної влади П
 • Пакет завдань з курсу ОЕТ
 • РЕФЕРАТ на тему: Правове регулювання зовнішньоекономічних консигнаційних і концесійних угод ПЛАН 1. Основні типи і переумови застосування консигнацій
 • Нормування праці на підприємсті (курсова)
 • Рух небесних тіл. Боротьба за науковий світогляд (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.071343